Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Правна акта

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Национални прописи

Општа

Правилници

Правилник о начину и поступку стицања звања наставника и заснивање радног односа на Универзитету у Приштини

Правилник о ближим условима за избор у звања наставника и сарадника ФТН – пречишћен текст 2023

Правилник о ближим условима за избор у звања наставника и сарадника ФТН – пречишћен текст 2022

Правилник о извођењу приступног предавања на Универзитету у Приштини

Правилник о докторским студијама – 2018

Правилник о ближим условима за избор у звања наставника и сарадника – 2018

Правилник о докторским студијама – пречишћен текст 2013

Правилник о докторским студијама – пречишћен текст 2017

Правилник о избору ментора на докторским студијама

Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертације – 2016

Правилник о студентском вредновању (евалуацији) студија и педагошког рада наставника – 2008

Правилник о студентском вредновању студија и педагошког рада наставника – 2013

Правилник о упису студената на студијске програме основних и мастер академских студија

Правилник о завршном раду на основним академским студијама

Правилник о завршном раду на мастер академским студијама

Правилник о раду

Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у току рада

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о буџетском рачуноводству

Правилник о набавкама

Правилник о научно-истраживачком раду

Правилник о организацији наставе, полагању испита и оцењивању на испиту

Правилник о поклонима запослених

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о пријави, изради и одбрани специјалистичког рада

Правилник о раду библиотеке

Правилник о спречавању сукоба интереса

Правилник о спровођењу избора за студентски парламент – 2008

Правилник о спровођењу избора за студентски парламент – 2021

Правилник о стицању и расподели дохотка

Правилник о трошковима репрезентације

Правилник о стандардима и поступку за одобравање рукописа помоћног уџбеника, скрипта, уџбеника и монографије

Правилник о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа – демонстратора

Правилник о заштити података о личности

Правилник о коришћењу службених мобилних телефона

Правилник о начину евидентирања заштите и коришћења електронских докумената

Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и дкоументарног материјала, листа категорије архивске грађе и документарног материјала

Правилник о начину планирања и спровођења набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Правилник о раду и дисциплинској одговорности запослених 2022.

Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе ФТН

Правилник о начину расподеле средстава за научноистраживачки рад наставника и сарадника на ФТН-у

Правилник о стицању и расподели прихода ФТН-а

Правилник о издавачкој делатности

 

Пословници

Обрасци

Обезбеђење квалитета

Одлуке

Остало