Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Савет

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Савет факултета

Орган управљања Факултета је Савет Факултета.

Савет има 17 чланова, и то 9 чланова представника Факултета, 5 чланова представника оснивача и 3 члана представника студената.

Мандат чланова Савета траје четири године.

Председник руководи радом Савета. Надлежности Савета су:

 1. доноси Статут на предлог Наставно-научног већа;
 2. бира и разрешава декана на предлог Наставно-научног већа;
 3. именује и разрешава вршиоца дужности декана Факултета;
 4. бира председника и заменика председника Савета;
 5. одлучује по жалби против првостепених одлука декана Факултета;
 6. доноси финансијски план Факултета на предлог Наставно-научног већа;
 7. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун на предлог Наставно-научног већа;
 8. усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Наставно-научног већа;
 9. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
 10. даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
 11. доноси одлуку о висини школарине и трошковник услуга Факултета на предлог Наставно-научног већа;
 12. подноси извештај оснивачу о пословању најмање једанпут годишње;
 13. доноси општи акт о дисциплинској одговорности студента, ако је то предвиђено општим актом Универзитета;
 14. врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
 15. доноси Акт о унутрашњој организацији Факултета;
 16. доноси одлуку о образовању, односно укидању унутрашњих организационих јединица, на предлог Наставно-научног већа;
 17. доноси општа правна акта Факултета, осим општих правних аката за које је надлежно Наставно-научно веће Факултета;
 18. доноси Пословник о раду Савета;
 19. надзире поступање декана Факултета ради извршења аката просветног инспектора из члана 135. став 3. тач. 5) и 6) Закона о високом образовању;
 20. обавља и друге послове утврђене Законом и овим Статутом и другим општим актима Факултета.

 

Чланови

Изабрани чланови – из реда наставника и сарадника
1. др Александар Жорић, редовни професор Председник aleksandar.zoric@pr.ac.rs Катедра за електронику и телекомуникације
2. др Јелена Ђокић, редовни професор Члан jelena.djokic@pr.ac.rs Катедра за заштиту животне средине и заштиту на раду
3. др Јулија Алексић, ванредни професор члан julija.aleksic@pr.ac.rs Катедра за пројектовање и урбанизам
4. др Александар Ђокић, ванредни професор Члан aleksandar.djokic@pr.ac.rs Катедра за опште образовне предмете
5. др Лидија Бабић, ванредни професор, заменица председника Члан lidija.babic@pr.ac.rs Катедра за грађевинско конструктерство
6. др Петар Милић, доцент Члан petar.milic@pr.ac.rs Катедра за теоријску електротехнику, мерења, рачунарство и информатику
7. др Милош Пљакић, доцент Члан milos.pljakic@pr.ac.rs Катедра за саобраћај и транспорт
8. Никола Нешић, асистент Члан nikola.nesic@pr.ac.rs Катедра за механику
Из реда ненаставних радника
9. Зоран Елезовић Представник ННО zoran.elezovic@pr.ac.rs
Из реда студената
10. Анђела Вукићевић Студенткиња
11. Анђела Врзић Студенткиња
12. Немања Декић Студент
Именовани чланови од стране Владе Републике Србије
13. Биљана Вукићевић представник оснивача РС
14. Драгиша Влашковић представник оснивача РС
15. Срђан Вуловић представник оснивача РС
16. Драгана Бркљач представник оснивача РС
17. Ранко Ристовић представник оснивача РС

 

Седнице

 

Обавештења