Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Савет

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Савет факултета

Орган управљања Факултета је Савет Факултета.

Савет има 17 чланова, и то 9 чланова представника Факултета, 5 чланова представника оснивача и 3 члана представника студената.

Мандат чланова Савета траје четири године.

Председник руководи радом Савета. Надлежности Савета су:

 1. доноси Статут на предлог Наставно-научног већа;
 2. бира и разрешава декана на предлог Наставно-научног већа;
 3. именује и разрешава вршиоца дужности декана Факултета;
 4. бира председника и заменика председника Савета;
 5. одлучује по жалби против првостепених одлука декана Факултета;
 6. доноси финансијски план Факултета на предлог Наставно-научног већа;
 7. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун на предлог Наставно-научног већа;
 8. усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Наставно-научног већа;
 9. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
 10. даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
 11. доноси одлуку о висини школарине и трошковник услуга Факултета на предлог Наставно-научног већа;
 12. подноси извештај оснивачу о пословању најмање једанпут годишње;
 13. доноси општи акт о дисциплинској одговорности студента, ако је то предвиђено општим актом Универзитета;
 14. врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
 15. доноси Акт о унутрашњој организацији Факултета;
 16. доноси одлуку о образовању, односно укидању унутрашњих организационих јединица, на предлог Наставно-научног већа;
 17. доноси општа правна акта Факултета, осим општих правних аката за које је надлежно Наставно-научно веће Факултета;
 18. доноси Пословник о раду Савета;
 19. надзире поступање декана Факултета ради извршења аката просветног инспектора из члана 135. став 3. тач. 5) и 6) Закона о високом образовању;
 20. обавља и друге послове утврђене Законом и овим Статутом и другим општим актима Факултета.

 

Чланови

Изабрани чланови – из реда наставника и сарадника
1. др Александар Жорић, редовни професор Председник aleksandar.zoric@pr.ac.rs Катедра за електронику и телекомуникације
2. др Рада Радуловић, ванредни професор члан rada.radulovic@pr.ac.rs Катедра за грађевинско контруктерство
3. др Јелена Ђокић, ванредни професор Члан jelena.djokic@pr.ac.rs Катедра за заштиту животне средине и заштиту на раду
4. др Зоран Голубовић, ванредни професор Члан zoran.golubovic@pr.ac.rs Катедра за конструкције и механизацију
5. др Љубо Марковић, ванредни професор Члан ljubo.markovic@pr.ac.rs Катедра за грађевински менаџмент
6. др Александар Мицић, ванредни професор Члан aleksandar.micic@pr.ac.rs Катедра за електронику и телекомуникације
7. др Драгана Радосављевић, доцент Члан dragana.radosavljevic@pr.ac.rs Катедра за теоријску електротехнику, мерења, рачунарство и информатику
8. др Милош Миловановић, доцент Члан milos.milovanovic@pr.ac.rs Катедра за електроенергетику
Из реда ненаставних радника
9. Зоран Елезовић Члан zoran.elezovic@pr.ac.rs
Из реда студената
10. Филип Јакшић Члан
11. Никола Дедић Члан
12. Немања Декић Члан
Именовани чланови од стране Владе Републике Србије
13. Радован Танић Члан
14. Драгиша Влашковић Члан
15. Срђан Вуловић Члан
16. Драгана Бркљач Члан
17. Ранко Ристовић Члан

 

Седнице

 

Обавештења