Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Наставно-научно веће

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Наставно научно веће факултета

Наставно-научно веће Факултета је највиши стручни орган Факултета.

Мандат чланова Наставно-научног већа Факултета траје три године.

Предесник Наставно-научног већа је декан.

Наставно-научно веће Факултета:

 1. доноси општа правна акта о питањима из наставне, научне и стручне делатности Факултета;
 2. утврђује предлог Статута Факултета;
 3. утврђује предлог кандидата за декана Савету Факултета;
 4. предлаже кандидата за ректора и бира представнике у Савет Факултета, Савет, стручна већа и Сенат Универзитета;
 5. доноси одлуке о усвајању студијских програма (заједничке студијске програме) и доставља их Сенату Универзитета на сагласност;
 6. доноси одлуке о усвајању ИМТ студијских програма и доставља их Сенату Универзитета на сагласност;
 7. доноси програме других облика стручног образовања и усавршавања;
 8. доноси програм научних истраживања односно уметничких пројеката;
 9. предлаже начин уређивања правила студија;
 10. доноси одлуке о формирању комисија за избор у звања наставника и сарадника на предлог Већа катедри;
 11. утврђује предлоге одлука у поступцима избора у наставничка и научна звања;
 12. доноси одлуке у поступцима избора у звања сарадника;
 13. расправља и одлучује о приговорима поднетим на Извештаје комисија за избор у звања наставника и сарадника,
 14. доноси предлог одлуке о оснивању или укидању катедре и других унутрашњих организационих јединица Факултета Савету;
 15. на предлог Већа катедре расправља и одлучује о критеријумима којима се утврђује ужа научна област и припадност предмета студијском програму и катедри и доноси предлог одлуке о ужим научним областима;
 16. на предлог надлежног Већа катедре, односно одговарајуће комисије доноси одлуке о формирању комисија у поступку пријаве, израде и одбране докторских дисертација у складу са општим правним актима Факултета;
 17. доноси одлуке о Извештајима комисија и евентуалним приговорима на извештаје у поступку пријаве, израде и одбране докторске дисертације и достваља их Сенату Универзитета на сагласност;
 18. доноси одлуке и формира комисије на предлог надлежног Већа катедре у поступку пријаве, израде и одбране магистарске тезе;
 19. доноси одлуке о Извештајима комисија и евентуалним приговорима на Извештаје у поступку пријаве, израде и одбране магистарске тезе;
 20. доноси предлог Кодекса о академском интегритету;
 21. доноси предлог броја студената за упис у прву годину основних, мастер и докторских студија;
 22. предлаже висину школарине за све студијске програме на свим нивоима студија Савету Факултета;
 23. предлаже Комисију за признавање стране високошколске исправе и вредновање страних студијских програма у складу са општим актом Универзитета;
 24. разматра и припрема предлоге одлука о којима одлучује Савет Факултета;
 25. предлаже декану одобравање плаћеног и неплаћеног одсуства наставницима и сарадницима ради стручног усавршавања;
 26. утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената;
 27. најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма научних истраживања које доноси Факултет;
 28. разматра и припрема предлоге одлука из надлежности Савета Факултета који се односе на реализацију наставног процеса и организацију наставе или научно-истраживачког рада;
 29. одлучује о спровођењу корективних мера у поступку самовредновања и оцењивања квалитета;
 30. именује председника и чланове Одбора за издавачку делатност;
 31. доноси одлуку о именовању рецензената за издавање факултетских публикација, разматра и усваја рецензије и евентуалне примедбе;
 32. уређује услове и поступак убрзаног студирања за посебно успешне студенте;
 33. доноси предлог о продужетку радног односа наставницима у звању редовног професора који су навршили 65 година старости и најмање 15 година стажа осигурања;
 34. разматра предлоге Студентског парламента и о њима се изјашњава;
 35. именује чланове дисциплинске комисије у складу са општим актом Универзитета о дисциплинској одговорности студената;
 36. формира одговарајуће Комисије, када је то неопходно ради доношења одлука о питањима из своје надлежности (експертске комисије, стручна тела и слично);
 37. доноси Пословник о раду Наставно-научног већа и Већа катедри;
 38. обавља друге послове утврђене законом, Статутом Универзитета, овим Статутом и општим правним актима Факултета.

 

Чланови

 

1. др Јордан Радосављевић, редовни професор декан, председник
2. др Бојан Перовић, ванредни професор продекан за Електротехничко и рачунарско инжењерство
3. др Живче Шаркоћевић, ванредни професор продекан за Машинско инжењерство
4. др Ружица Божовић, ванредни професор продекан за Архитектуру и Грађевинско инжењерство
5. др Александар Ђорђевић, доцент продекан за Рударско, Технолошко и Инжењерство Заштите животне средине и заштите на раду
6. др Мирко Грбић, ванредни професор шеф Катедре за пројектовање и урбанизам
7. др Рада Радуловић, ванредни професор шеф Катедре за грађевинско конструктерство
8. др Миљан Ковачевић, ванредни професор шеф Катедре за грађевински менаџмент
9. др Саша Штаткић, ванредни професор шеф Катедре за електроенергетику
10. др Петар Спалевић, редовни професор шеф Катедре за електронику и телекомуникације
11. др Јулијана Лекић, ванредни професор шеф Катедре за теоријску електротехнику, мерења, рачунарство и информатику
12. др Ирма Дервишевић, редовни професор шеф Катедре за заштиту животне средине и заштите на раду
13. др Ивица Чамагић, ванредни професор шеф Катедре за механику
15. др Драган Лазаревић, доцент шеф Катедре за производно машинство
16. др Милан Љ. Ђорђевић, доцент шеф Катедре за термотехнику и термоенергетику
17. др Миленко Петровић, редовни професор шеф Катедре за рударство
18. др Миљана Крстић, доцент шеф Катедре за технологију
19. др Диана Долићанин Ђекић, редовни професор шеф Катедре за опште образовне предмете
Чланови из реда студената
20. Филип Јакшић студент
21. Никола Здравковић студент
22. Никола Дедић студент