Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

др Миљан Ковачевић

др Миљан Ковачевић

ванредни професор
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за управљање пројектима у грађевинарству

Стручни назив

Доктор техничких наука- област грађевинарство

Ужа научна област

Менаџмент и технологија грађења

Датум избора у звање

12.03.2019. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

20.OG45 Примена Matlab-а у грађевинарству

20.OG12 Инжењерска економија у грађевинарству

20.OG47 Интернет и електронско пословање

20.OG56 Менаџмент и технологија грађења

20.OG27 Анализа података и моделирање у грађевинрству

20.OG39 Методе планирања у грађевинарству

20.OG40 Операциона истраживања

20.OA52 Организација и технологија грађења са менаџментом

20.OG68 Грађевинска економија

20.MG18 Вредновање грађевинских објеката

20.MG19 Виши курс из оперативних истраживања

Доцент др Миљан Ковачевић је ангажован на Факултету техничких наука у Косовској Митровици на Департману за грађевинарство у оквиру уже научне области Менаџмент и технологија грађења. Његова тренутна позиција је шеф Катедре за грађевински менаџмент. Област интересовања др Миљана Ковачевића је примена вештачке интелигенције и метода оптимизације у инжењерству. У оквиру свог рада спровео је истраживања о примени вештачких неуронских мрежа у хидролошком моделовању, примени машинског учења и метода оптимизације у моделовању понашања грађевинских материјала и конструкција, моделовању и оптимизацији потрошње ресурса у изградњи објеката коришћењем машинског учења, предиктивно моделовање система у грађевинарству коришћењем машинског учења и вештачке интелигенције.

Радови у часописима са SCI листе
 1. Kovačević, M.; Lozančić, S.; Nyarko, E.K.; Hadzima-Nyarko, M. Application of Artificial Intelligence Methods for Predicting the Compressive Strength of Self-Compacting Concrete with Class F Fly Ash. Materials 2022, 15, 4191. https://doi.org/10.3390/ma15124191.
 2. Kovačević, M.; Hadzima-Nyarko, M.; Grubeša, I.N.; Radu, D.; Lozančić, S. Application of Artificial Intelligence Methods for Predicting the Compressive Strength of Green Concretes with Rice Husk Ash. Mathematics 2023, 12, 66. https://doi.org/10.3390/math12010066
 3. Kovačević, M.; Jabbarian Amiri, B.; Lozančić, S.; Hadzima-Nyarko, M.; Radu, D.;Nyarko, E.K. Application of Machine Learning in Modeling the Relationship between Catchment Attributes and Instream Water Quality in Data-Scarce Regions. Toxics 2023, 11, 996. https://doi.org/10.3390/toxics11120996
 4. Kovačević, M.; Ivanišević, N.; Stević, D.; Marković, L.M.; Bulajić, B.; Marković, L.; Gvozdović, N. Decision-Support System for Estimating Resource Consumption in Bridge Construction Based on Machine Learning. Axioms 2023, 12, 19. https://doi.org/10.3390/axioms12010019.
 5. Milošević, M.R.; Milošević, D.M.; Stević, D.M.; Kovačević M. Interval Valued Pythagorean Fuzzy AHP Integrated Model in a Smartness Assessment Framework of Buildings. Axioms 2023, 12, 286. https://doi.org/10.3390/axioms12030286.
 6. Kovačević, M.; Antoniou, F. Machine-Learning-Based Consumption Estimation of Prestressed Steel for Prestressed Concrete Bridge Construction. Buildings 2023, 13, 1187. https://doi.org/10.3390/buildings13051187.
 7. Kovačević, M.; Lozančić, S.; Nyarko, E.K.; Hadzima-Nyarko, M. ”Modeling of Compressive Strength of Self-Compacting Rubberized Concrete Using Machine Learning”, Materials, 2021, 14, 4346. https://doi.org/10.3390/ma14154346.
 8. Gvozdović, N.; Božić-Tomić, K.; Marković, L.; Marković, L.M.; Koprivica, S.; Kovačević, M.; Jovic, S. Application of the Multi-Criteria Optimization Method to Repair Landslides with Additional Soil Collapse. Axioms 2022, 11, 182. https://doi.org/10.3390/axioms11040182.
 9. Kovačević, M.; Ivanišević, N.; Petronijević, P.; Despotović, V. “Construction cost estimation of reinforced and prestressed concrete bridges using machine learning”. Građevinar, 2021, 73, 1-13, https://doi.org/10.14256/JCE.2738.2019.
 10. Kovačević, M., Ivanišević, N., Dašić, T., Marković, Lj.: “Application of artificial neural networks for hydrological modelling in karst”, Građevinar, 70 (2018) 1, pp. 1-10, DOI:https://doi.org/10.14256/JCE.1594.2016 .

Радови у часописима ван SCI листе
 1. Marković, Lj., Dutina,V., Kovačević, M.: “Application of benchmarking method in the construction companies”, Facta Universitatis - series architecture and civil engineering, Vol. 9, No 2, 2011, pp. 301 – 314, UDC 65.01: 69=111 DOI: 10.2298/FUACE1102301M.
 2. Kovačević,M., Marković,Lj., Babić,L.: “Statistical Modelling of extreme values Application to calculate extreme flow at river Rasina”, Building materials and structures, No. 4 (2014), pp. 21-30. UDK: 556.535:519.2(497.11). http://dimk.rs/sites/default/files/documents/Casopis%204%202014.pdfKovačević.
 3. Kovačević, M.: “Application of benchmarking method in managing construction mechanization”, Izgradnja, No.1-2(2015), pp 60-65. UDK 624:62-52]:005.6.
 4. Dutina, V.,Marković, Lj., Kovačević, M.: ''Application of possibilitistic procedure when planning the time for completion of construction projects'', Building materials and structures, No. 4 (2011), pp. 25-40.UDK: 519.766.4:005.8 = 861. http://www.dimk.rs/sites/default/files/documents/Casopis%204%202011.pdfV.
 5. Dutina, V.,Marković, Lj., Knežević, M., Kovačević, M.: ''Selection of the highway route variant by multicriterion optimization'', Mining engineering, iss. 4 (2011), pp.
  179-190. UDK: 625.72:681.51(045)=20. https://irmbor.co.rs/casopis/casopisrudarski-radovi/.
 6. Dutina, V.,Marković, Lj., Kovačević, M.: ”Planning the time of investment project realization using the fuzzy number comparison method”, Mining engineering, iss. 4 (2011), pp. 157-168. UDK: 519.21:330.322(045)=20. https://irmbor.co.rs/casopis/casopis-rudarski-radovi/

Радови са међународних конференција
 1. Kovačević, M., Bulajić, B.: “Material Consumption Estimation in the Construction of Concrete Road Bridges Using Machine Learning”. In: Glavaš, H., Hadzima-Nyarko, M., Karakašić, M., Ademović, N., Avdaković, S. (eds) 30th International Conference on Organization and Technology of Maintenance (OTO 2021). OTO 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 369. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92851-3_24. Online ISBN978-3-030-92851-3. Print ISBN978-3-030-92850-6. Springer Nature Switzerland AG. (Књига-Lecture Notes in Networks and Systems book series, Springer)
 2. Marković, Lj., Milić-Marković, Lj., Dutina,V, Kovačević, M.: “Rehabilitation works on the part of the main circumferential drainage network of land irrigation system Lijevce Polje - Jurkovica - Jablanica and Jablanica - Topola channels”. 3rd International Conference „NEW TECHNOLOGIES NT-2016” - Development and
  Application, Mostar, Bosnia and Hercegovina, 13-14, May 2016, pp. 259-264, ISSN: 2303-5668 .
 3. Marković, Lj., Milić-Marković, Lj., Dutina,V., Kovačević, M.: “Cost benefit analiza projekta rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica – Horgoš – granica sa Mađarskom”. 6. Internacionalni naučno stručni skup: “Građevinarstvo – nauka i praksa 2016“, Žabljak, 07. – 11. 03. 2016.godine, str. 1711-1718, ISBN 978-86-82707-30-1, COBISS.CG-ID 29599504.
 4. Marković, Lj., Milić-Marković, Lj., Kovačević, M., Jovanović, J.: VIŠEKRITERIJUMSKE METODE ZA VREDNOVANJE I RANGIRANJE VARIJANTNIH REŠENJA INVESTICIONIH PROJEKATA, XLII Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2015, Srebrno jezero 15-18 septembar 2015., pp. 144-147 (digitalna verzija).
 5. Milić-Marković, Lj., Marković, Lj., Dutina, V., Kovačević, M.: MESTO I ULOGA REDNOVANJA U PROCESU PROJEKTOVANJA ŽELEZNIČKIH PRUGA XLII Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2015 Srebrno jezero 15-18 septembar 2015., pp. 140-143 (digitalna verzija).
 6. Kovačević, M., Marković, Lj., Dutina, V., Milić-Marković, Lj.: APPLICATION OF CARBON FIBRE IN CONSTRUCTION INDUSTRY, 2nd International Conference „NEW TECHNOLOGIES NT-2015 „Development and Application“, Mostar, Bosnia and Hercegovina, 24-25, April 2015, pp.217-227, ISSN 2303-5668 .
 7. Marković, Lj., Dutina,V., Kovačević, M.: ZNAČAJ I ULOGA MARKETINGA U GRAĐEVINARSTVU - XV Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta YUPMA, Zlatibor, 10-12. jun 2011., str. 534-538, ISBN 978-86-86385-08-6, COBISS.SR-ID 184135692

Радови са домаћих конференција
 1. Marković, Lj., Milić-Marković, Lj., Dutina,V., Kovačević, M.: AHP METHOD APPLICATION IN ROADS DESIGN ON THE LEVEL OF GENERAL PROJECT, XLIII Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2016,Tara 20-23 septembar 2016, str. 207-212, ISBN 978-86-335-0535-2 .
 2. Marković, Lj., Milić-Marković, Lj., Dutina,V., Kovačević, M.: APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO SOLVE PROBLEMS OF PREDICTIONS OF INVESTMENT VALUE, XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OPIS 2017, Zlatibor 25-28 septembar 2017, str.514-520,ISBN 978-86-7488-135-4 .

Књиге и монографије
 • 1. Kovačević, M. (2023). Application of Compromise Programming in Evaluation of Localities for Construction of Municipal Landfill. In: Tufek-Memišević, T., Arslanagić-Kalajdžić, M., Ademović, N. (eds) Interdisciplinary Advances in Sustainable Development. ICSD 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 529. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17767-5_22.
 • 2. Kovačević, M., Bulajić, B. (2022). Material Consumption Estimation in the Construction of Concrete Road Bridges Using Machine Learning. In: Glavaš, H., Hadzima-Nyarko, M., Karakašić, M., Ademović, N., Avdaković, S. (eds) 30th International Conference on Organization and Technology of Maintenance (OTO 2021). OTO 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 369. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92851-3_24.

Национални пројекти

 

Међународни пројекти
 1. Учесник CIII-HR-1302-02-1920 - Research and Education of Environmental Risks 2020/2021, Coordinator Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Civil Engineering, Osijek.