Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

др Велимир Стојановић

др Велимир Стојановић

асистент са докторатом
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за пројектовање и урбанизам  

Стручни назив

Доктор техничких наука у области архитектуре и урбанизма

 

Ужа научна област

Урбанизам и просторно планирање

 

Датум избора у звање

01.03.2022.

 

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

ОА7

Основе урбанизма 1

 

ОА16

Основе урбанизма 2

 

ОА20

Урбанистичко пројектовање1

 

ОА27

Студио 2-Урбанизам

 

ОА31

Урбанистичко пројектовање 2

 

ОА40

Студио 4-Урбанизам

Научни радови

Мр Велимир Стојановић, „Временско – просторни разлози настајања неусаглашености између текуће информатичке технологије и наслеђене теорије и праксе зонирања“, зборник радова другог научног скупа „Унапређење становања ‘98“, 1998, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, стр. 432 – 437.

Мр Велимир Стојановић, „Анализа дубинске компарације планираног и оствареног“, едиција „Урбанологија“, монографија бр. 8, 1999.год, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, стр. 158.1 – 158.23.

Мр Велимир Стојановић, „Плански континуитет у архитектури и урбанизму, часопис „Изградња“, бр. 3 – 4, март – април 2006.год, стр. 81 – 84.

Др Велимир Стојановић, „Група фактора које утичу на остварљивост урбанистичких планова и пројеката“, часопис „Изградња“, бр. 1 – 2, јануар – фебруар 2012.год, стр. 32 – 38.

Др Велимир Стојановић, „Елементи за процену утицаја правца урбане промене на животну средину“, часопис „Изградња“, бр. 3- 4, март – април 2013.год, стр. 159 – 166.

Causes and Consequences of the Cycle of Changes of Urban Morphology in Urban Theory and Practice. The journal Creativity Game (CG) – Theory and Practice of Spatial Planning (University of  Ljubljana, Faculty of Architecture and Faculty of Civil and Geodetic Engineering), 2015, year 3, Volume No 3 htpp://www.iu-cg.org/

Сложена морфолошка функционална промена као последица појединачних промена Урбане морфологије и функције у урбаној теорији и пракси. Изградња (Београд), 2016,година 70, ½, стр. 547 – 556.             

Visible and Invisible Processes and Flows of Time – Space of Architectural and Urban Continuity of the City. Proceedings of the 3rd International Academic Conference Places and Technologies 2016;13 – 16 April, Belgrade, Faculty of Architecture, pp. 549 – 553. ISBN: 978-86-7924-160-3.

The nature, Quantity and Quality of Urban Segments. FACTA UNIVERSITATIS series Architecture and Civil Engineering, ISSN 0354-4605 (print) ISSN 2406-0860 Online), COBISS.SR-ID 98807559. Facta universitares, (Nis), 2018, Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 16, No 2, 2018, pp. 223 – 235 http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUArchCivEng

Potetial Urban Development Matrices Proceedings of the 19thInternational Conference on Thermal Science and Engineering of Serbia; Sokobanja, Serbia, October 22 – 25, 2019, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš Department of Thermal Engineering and Society of Thermal Engineers of Serbia, p.155.ISNB – 978 -86 – 6055 – 123 – 0.

Dr Velimir Stojanović „Potencijalne matrice urbanog razvoja“, časopis Izgradnja, br.1 -4, jauar – april 2020, godina 74, str.17 - 24.

The position of Towns in Digital Construction Technology Environment. Proceedings of the 7th International Academic Conference Places and Technologies 2020; 28 – 29 October, Belgrade, Faculty of Architecture, pp.485 = 493. ISNB – 978 – 86 -7924 – 240 – 2.

Dr Velimir Stojanović „Pozicija malih gradova u okruženju digitalnih tehnologija građenja“, časopis Izgradnja, godina 75 (napomena: rad je u procesu izdavanja).

Конференцијски радови
Stojanović, V. (2015). CIP-Kataložni zapis o publikaciji. Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana. Book of conference proceedings-Keeping up with technologies make healthy places. No 3(279983872), 141–146. Ljubljana: Faculty of Architecture., Slovenija.
Stojanović, V. (2016). CIP-Katalogizacija u publikaciji-Narodna biblioteka Srbije, Beograd. Book of conference proceedings-Cognitive City. No 3, 549–553. University of Belgrade-Faculty of Architecture, Srbija.