Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

др Ристо Бојовић

др Ристо Бојовић

ванредни професор
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за електронику и телекомуникације

Стручни назив

Доктор техничких наука из области електротехника, телекомуникације

Ужа научна област

Телекомуникације и информациони системи

Датум избора у звање

27.09.2018. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

20.ОЕ50 Рачунарске мреже 1

20.ОЕ112 Регулатива у телекомуникацијама

20.МЕ23 ИП технологија

20.МЕ37 Рачунарске мреже 2

20.МЕ14 Стручна пракса

Радови у часописима са SCI листе
 1. Dejan Jaksic, Risto Bojovic, Petar Spalevic, Dusan Stefanovic, SlavisaTrajkovic, "Performance Analysis of 5G Transmission over Fading Channels with Random IG Distributed LOS Components", International Journal of Antennas and Propagation ,Volume 2017 (2017), Article ID 4287586, 4 pages https://doi.org/10.1155/2017/4287586
 2. R. Bojović, D. Pevac, I. Petrović, „An Approach to Resolving Contention Problem in an Optical Burst Switching WDM network“, Journal of Electronics and Electrical Engineering, No. 3(83), March 2008, pp. 33-36.
 3. D. Pevac, R. Bojović, I. Petrović, „Modelling and Performance Evaluation of Optical Burst Switched Node with Deflection Routing and Dynamic Wavelength Allocation“, The Scientific Journal FACTA UNIVERSITATIS (NIS), Series: Electronics and Energetics, Volume 21, Issue No. 2, August 2008.

Радови у часописима ван SCI листе
 1. Ratko Ivković, Mile Petrović, Ivana Milošević, Branimir Jakšić, Risto Bojović, "ANALYSIS OF DIFFERENT EDGE DETECTIONS ALGORITHMS THROUGH THE BIT-PLANE LAYERS", SINTEZA 2017, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY AND DATA RELATED RESEARCH, Beograd 2017. Zbornik radova, 302-307
 2. Hristina Bojović, Bratislav Bojović, Risto Bojović, "ZNAČAJ IT ZA IZOLOVANE ZAJEDNICE-IMPORTANCE OF IT FOR ISOLATED COMMUNITIES", XXI Medjunarodni naučno-stručni skup IT'16, Žabljak 2016., Zbornik radova, str. 22-25
 3. Dejan Jovanović., Žika Miljković., Ivana Milošević., Mile Petrović., Risto Bojović., "Praktična primena Mobile Live Streaming-a putem Webstreamur aplikacije korišćenjem iPhone-a u informativnim emisijama RTS-a", INFOTEH-JAHORINA 2016., Zbornik radova, str. 301-305
 4. Risto Bojović, Ivana Milošević, Hristina Bojović, "ULOGA MODELA SPIRALNE DINAMIKE U RAZVOJU IT SISTEMA - THE ROLE OF SPIRAL DYNAMICS MODEL IN IT SYSTEMS DEVELOPMENT", XX Medjunarodni naučno-stručni skup IT'15, Žabljak 2015., Zbornik radova, str. 144-147
 5. Ratko Ivković, Risto Bojović, Mile Petrović, Mirko Milošević, Nebojša Denić, "Restoration of defocused digital images", INFOTEH-JAHORINA 2015., Zbornik radova, str. 610-614
 6. Ratko Ivković, Risto Bojović, Mile Petrović, Mirko Milošević, Nebojša Denić, "Restoration of defocused digital images", INFOTEH-JAHORINA 2015., Zbornik radova, str. 610-614
 7. Bojovic R.R. and Mirkovic M.Dj.: „A Proposal of a New Organization of TropoScatter System”, Mediterranean Conference on Electronics and Automatic ControlMCEA ’95, Grenoble, France, 13-15 September 1995, Proceedings, Tom II, pp. 657-660
 8. M. Mirkovic, R. Bojovic, M. Bandjur: „Data Compression of Monochromatic Still TV Picture With the Code Words of Fixed Length”, Third International Conference on Telecommunications in Modern Satellite and Cable Services-TELSIKS ’97, Proceedings of Papers, Nis, October 1997
 9. M. Mirkovic, R. Bojovic: „Data Compression Development of Basic Information Sources”, Invited Paper, Third International Conference on Telecommunications in Modern Satellite and Cable Services-TELSIKS ’97, Proceedings of Papers, Nis, October 1997
 10. Bojović R., Krstić D., Bogoslović S., Todosijević V., Suljović S. „Diversiti sistem sa dve grane za demodulaciju PSK signala“, Naučno-stručni skup o informacionim tehnologijama – INFOTEH 2006, Jahorina, Mart 2006
 11. D. Pevac, R. Bojović, I. Petrović, „Ispitivanje uticaja alokacije talasnih dužina deflektovanom saobraćaju u optičkim WDM mrežama na kvalitet toka multimedijskih sadržaja“ – INFOTEH 2010, Jahorina, Mart 2010
 12. Pevac D., Petrovic I., Bojovic R., „The possibility of application the optical wavelength division multiplexing network for streaming multimedia distribution“, EUROCON 2011, 27-29 April 2011, Lisabon, Portugal
 13. Р. Бојовић, П. Петровић, Р. Биљић: „Анализа могућности детекције и обраде радарских сигнала у реалном времену”, 29. ЕТАН у поморству, Задар, јун 1987., Зборник радова, стр. 333-340.
 14. М. Павловић, Р. Бојовић, П. Петровић: „Анализа могућих решења радарских пријемника за упозорење”, Зборник радова 31. ЕТАН-а у поморству, Задар, јун 1989., стр. 604-609.
 15. Р. Бојовић, П. Петровић: „Један алгоритам за обраду радарских сигнала”, Зборник радова 31. ЕТАН-а у поморству, Задар, јун 1989., стр. 610-614.
 16. Р. Бојовић, М. Мирковић, А. Марковић, Б. Мирић: „Поређење прецизности мерења саобраћајних Доплерових радара различитих радних учестаности”, СИПТ '90, Друго југословенско саветовање сигурности и поузданости у техници, Цавтат 1990., Зборник радова, стр. 217-224.
 17. Р. Бојовић, М. Мирковић, Б. Мирић: „Предлог организације и архитектуре микропроцесорског уређаја за идентификацију радарских сигнала”, МИПРО '90,
  Саветовање о микрорачунарима у телекомуникацијама, Ријека 1990., Зборник радова, стр. 3.124-3.128.
 18. Р. Бојовић, М. Мирковић, Б. Мирић: „Проблеми преноса ТВ слике преко тропоскетерског радио уређаја”, ТЕЛСИКС '93, Ниш, 7-8 октобра 1993., Зборник радова, стр. 1-45 до 1-48.
 19. Р. Бојовић, М. Мирковић, Б. Мирић: „Један начин за смањење интермодулационе дисторзије код тропоскетерских линкова”, Друга међународна конференција ТЕЛСИКС '95, Ниш, 10-12 октобра 1995., Зборник радова, стр. 440-443.
 20. Жорић А., Бојовић Р., Обрадовић С.: ,,Аутокалибрациони метод мерења капацитивности``, XLVIII конференција ЕТРАН-а, Зборник радова, стр. 104- 107, Технички факултет Чачак, јун 2004.
 21. Б. Мирић, А. Марковић, Ј. Капковић, Р. Бојовић: „Спектрални моменти циљева мале брзине”, 27. ЕТАН у поморству, Задар, јун 1985., Зборник радова, стр. 144-150.
 22. Б. Мирић, Ј. Капковић, Р. Бојовић: „Центри рефлексија циљева мале брзине”, Зборник радова 12. југословенског симпозијума о мерењима и мерној опреми, Београд 1986., стр. 991-1007.
 23. Б. Мирић, Ј. Капковић, Р. Бојовић: „Развој спектара Доплеровог сигнала и сигнали грешака”, Зборник радова 12. југословенског симпозијума о мерењима и мерној опреми, Београд 1986., стр. 979-990.
 24. Б. Мирић, А. Марковић, Р. Бојовић, Ј. Капаковић: „Спектрални моменти саобраћајних Допларових сигнала”, Часопис Техника-Електротехника, 36 (1987.), стр. 73-79.
 25. М. Мирковић, С. Вучковић, Р. Бојовић: „Пренос говорних и писаних ПТТ порука преко тропоскетерских примо-предајника”, ТЕЛФОР '93, Београд, новембар 1993., Зборник радова, стр. 246-252.
 26. М. Мирковић, И. Стојановић, Р. Бојовић: „Изазов који у преносу порука пружа компресија сигнала”, ТЕЛФОР '94, Зборник радова, стр. 288-291.
 27. Жорић А., Ђорђевић Б., Бојовић Р., Обрадовић С.: ,,Рачунарски систем за аквизицију температуре и релативне влажности ваздуха``, XLIX конференција ЕТРАН-а, рад прихваћен за публиковање у зборнику, Будва, јун 2005.
 28. D. Pevac, R. Bojović, I. Petrović „Mogućnost poboljšanja kvaliteta protoka audio/video medija primenom optičke OBS mreže“, XIV Konferencija – YU INFO 2008, Kopaonik, Mart 2008.
 29. D. Pevac, R. Bojović, I. Petrović, „Simulacija distribucije multimedijskih sadržaja preko optičke WDM mreže sa OBS čvorovima“, XXXVII Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS-2010, Tara, 2010

Радови са међународних конференција

 

Радови са домаћих конференција

 

Књиге и монографије
 1. . Жарко Марков, Ристо Бојовић: Основи телефонске технике, Електротехнички факултет у Приштини, 1998. године, ИСБН 94-84053-03-09

Национални пројекти
 1. Назив пројекта: Развој телекомуникационих уређаја и софтвера за радиодифузне, кабловске и сателитске системе Број пројекта: ТР 32037 Интерни носилац пројекта: Институт Михајло Пупин у Београду Тип пројекта: Технолошки развој Датум почетка пројекта: 2011 Датум завршетка пројекта: и даље Позиција: Истраживач

Међународни пројекти