Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

др Марјан Митић

др Марјан Митић

доцент
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за управљање пројектима у грађевинарству

Стручни назив

Доктор техничких наука из области грађевинарства

Ужа научна област

Хидротехника са водопривредом

Датум избора у звање

22.03.2017. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

20.MG3 – Бране

20.MG23 - Управљање квалитетом и вредносно инжењерство

20.OG8 - Основе еколошког инжењерства

20.OG28 - Грађевинска механизација

20.OG65 - Планирање и пројектовање хидротехничких конструкција

Радови у часописима са SCI листе
 1. Anđelković Lj., Purenović M., Ranđelović M., Milićević D., Zarubica A., Mitić M., Tomović S.: Synergy of hydromechanical and hydrochemical parameters in formation of solid deposits in geothermal and other waters, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, (2014), vol. 20, No. 2, p. 197-206, DOI 10.2298/CICEQ120720123A, http://www.ache.org.rs/CICEQ/2014/No2/CICEQ_Vol20_%20No2_p197-206_AprJun_2014.pdf M23
 2. Dragan B. Milićević, Ljiljana N. Anđelković, Marjan P. Mitić, Jelena M. Purenović, Milovan M. Purenović: Modelling of hydrochemical and hydromechanical parameters’ synergism in the process of solid deposit creation in geothermal and other hard waters, J. Serb. Chem. Soc. 83 (5) 625–640 (2018) М23

Радови у часописима ван SCI листе
 1. Драган Милићевић, Љиљана Анђелковић, Марјан Митић: Нужност интегралног приступа планиранју и управљању атмосферским водама на примеру града
  Пирота, Техника 2015, 70,(6); 1065-1072.M51
 2. Митић М., Милићевић Д., Милентијевић Г., Анђелковић Љ.: Алокација водних ресурса на сливу, Зборник радова Грађевинско-архитектонског факултета
  Универзитета у Нишу, Но. 30, 2015. година. стр. 247-286, M52
 3. Dragan B. Milićević, Marjan P. Pitić, Dragana R. Bjeletić Antić: Methodology of Sensitive Planning and Design of Stormwater Drainage System on Urban
  Watersheds, Tehnika 17, (2017), 2; 303-308. M51
 4. Milićević Dragan, Mitić Marjan, Bjeletić Antić Dragana: Methodology of Sensitive Planning and Design of Stormwater DrainageSystem on Urban Watersheds, TEHNIKA – KVALITET IMS, STANDARDIZACIJA I METROLOGIJA 17 (2017) 2, str. 303-308, M51
 5. Марјан Митић, Љиљана Анђелковић, Ранко Милишић: ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ ХАВАРИЈА И ЊИХОВО ЛОЦИРАЊЕ НА ЦЕВОВОДИМА У ЦИЉУ СМАЊЕЊА ГУБИТАКА НА СИСТЕМИМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, Часопис "Техничка дијагностика" бр. 1-2, Бања Лука, 2010. М53=1,5

Радови са међународних конференција
 1. Марјан Митић, Драган Ј. Гавриловић: Примена програмског пакета викор у избору оптималног поступка кондиционирања отпадних вода из ДИК “Копаоник – Куршумлија”, Први округли сто са међународним учешћем “Заштита животне средине у индустријским подручјима”, Косовска Митровица, 2007. M33
 2. Драган Ј. Гавриловић, Р. Божовић, Марјан Митић: Равни кровови као “зелене” оазе у урбаном блоку, Међународни конгрес КГХ 42, Конгрес грејање, хлађење и климатизација, Београд, 2011., стр. 325-334. M33
 3. Анђелковић Љ., Милићевић Д., Митић М.: Пумпа за подизање воде енергијом хидрауличког удара и неке од могућности њене примене, XIII међународни научно-стручни Симпозијум ИНФОТЕХ - ЈАХОРИНА 2014., Електротехнички факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, 19.-21. март 2014. Јахорина, Босна и Херцеговина. М33
 4. Milićević D., Anđelković Lj., Mitić M.: Nužnost integralnog pristupa planiranju i upravljanju atmosferskim vodama na primeru grada Pirota, Zborik radova 36. Međunarodnog stručno – naučnog skupa "VODOVOD I KANALIZACIJA `15", Vršac, 13 - 16. oktobar 2015., str. 216-227. M33
 5. Mitić M., Milićević D., Anđelković Lj.: Alokacija vode na slivu u slovima ograničenih vodnih resursa, Zborik radova 37. Međunarodnog stručno – naučnog skupa "VODOVOD I KANALIZACIJA" 16, Vrdnik, 11 - 14. oktobar 2016., str.93- 102.M33
 6. Милићевић Д., Митић М., Бјелетић Антић Д.: Планирање и пројектовање система одрживог интегралног управљања атмосферским водама у урбаним срединама, Зборник радова 37. Међународног стручно-научног скупа "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" 16, Врдник, 11-14.октобар 2016.,стр.120-129. M33

Радови са домаћих конференција

 

Књиге и монографије

 

Национални пројекти

 

Међународни пројекти
 1. Назив пројекта: Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders, Акроним: SWARM, Број пројекта: 597888-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, Co-founded by the Erasmus+ Programme of the European Union. http://www.swarm.ni.ac.rs/