Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

др Љиљана Анђелковић

др Љиљана Анђелковић

ванредни професор
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за управљање пројектима у грађевинарству

Стручни назив

Доктор техничких наука из области грађевинарства

Ужа научна област

Хидротехника са водопривредом

Датум избора у звање

12.03.2019. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

20.MG22 -Управљање ризиком и одрживошћу у грађевинарству

20.OG9 - Механика флуида

20.OG30 - Уговарање у грађевинарству

20.OG50 - Завршни радови и инсталације

20.OG66 - Објекти система за коришћење водних снага

ОА45 Instalacije vodovoda i kanalizacije

Механика флуида (Машинство)

Радови у часописима са SCI листе
 1. Анђелковић Љиљана Н., Пуреновић Милован М., Ранђеловић Марјан С., Милићевић Драган Б., Зарубица Александра Р., Митић Марјан П., Томовић
  Сретен. SYNERGY OF HYDROMECHANICAL AND HYDROCHEMICAL PARAMETERS IN FORMATION OF SOLID DEPOSITS IN GEOTHERMAL AND OTHER WATERS. Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, 2012 OnLine-First (00):123-123. DOI:10.2298/CICEQ120720123A, M23=3.
 2. Срдјан Колаковић, Драгослав Стефановић, Драган Милићевић, Славиша Трајковић, Слободан Миленковић, Слободан С. Колаковић, Љиљана Анђелковић. EFFECTS OF REACTIVE FILTERS BASED ON MODIFIED ZEOLITE IN DAIRY INDUSTRY WASTEWATER TREATMENT PROCESS. Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 2012 OnLine-First Issue 00, Pages: 92-92. doi:10.2298/CICEQ120629092K, M23=3.
 3. Perovic Bojan, D Klimenta, Jelena Lj Tasic, Dragan S Peuteman, Joan LG Klimenta Dardan O, Andjelkovic Ljiljana N: Modeling the Effect of the Inclination Angle on
  Natural Convection from a Flat Plate the Case of a Photovoltaic Module (Article); THERMAL SCIENCE, (2017), vol. 21 br. 2, str. 925-938. M23=3
 4. Purenovic Jelena M, Randjelovic Marjan S, Momcilovic Milan Z, Purenovic Milovan M, Stankovic Novica J, Andjelkovic Ljiljana N; Physicochemically modified peat by thermal and oxidation processes as an active material for purification of wastewaters from certain hazardous pollutants (Article); HEMIJSKA INDUSTRIJA, (2017), vol. 71 br. 4, str. 299-306; M23=3
 5. Milicevic Dragan B, Andjelkovic Ljiljana N, Mitic Marjan P, Purenovic Jelena M, Purenovic Milovan M, Modelling of hydrochemical and hydromechanical parameters' synergism in the process of solid deposit creation in geothermal and other hard waters (Article); JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, (2018), vol. 83 br. 5, str. 625-640; M23=3
 6. Klimenta Dardan O, Tasic Dragan S, Perovic Bojan D, Klimenta Jelena Lj, Milovanovic Milos J, Andjelkovic Ljiljana N; Eliminating the effect of hot spots on
  underground power cables using cool pavements (Article); ELECTRICAL ENGINEERING, (2019), vol. 101 br. 4, str. 1295-1309; M23=3

Радови у часописима ван SCI листе
 1. Марјан Митић, Љиљана Анђелковић, Ранко Милишић: ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ ХАВАРИЈА И ЊИХОВО ЛОЦИРАЊЕ НА ЦЕВОВОДИМА
  У ЦИЉУ СМАЊЕЊА ГУБИТАКА НА СИСТЕМИМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, Часопис "Техничка дијагностика" бр. 1-2, Бања Лука, 2010. М53=1,5
 2. Dragan Milićević , Ljiljana Anđelković , Marjan Mitić.: NUŽNOST INTEGRALNOG PRISTUPA PLANIRANJU I UPRAVLJANJU ATMOSFERSKIM
  VODAMA NA PRIMERU GRADA PIROTA, 36. Međunarodni stručno-naučni skup, VODOVOD I KANALIZACIJA 2015., Vršac 13-16 oktobar 2015. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. M51
 3. Dragan Milićević , Živojin Stamenković , Ljiljana Anđelković,: IDEJNO REŠENJE REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE PPV „BERILOVAC“ KOD PIROTA DO KAPACITETA 270 L/S, Međunarodni stručno-naučni skup, VODOVOD I KANALIZACIJA 2015., Vršac 13-16 oktobar 2015. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. M51

Радови са међународних конференција
 1. Љиљана Андјелковић, Данијела Златковић, Драган Перић, Винко Димитријевић, Аница Милошевић, Драгољуб Миленковић: ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНЕ БАЗЕ WИБАУ-ЛЕСКОВАЦ СА АНАЛИЗОМ УШТЕДЕ ЕНЕРГЕНАТА КОД ЗАГРЕВАЊА АГРЕГАТА У ЦИЉУ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ ПРОИЗВОДЊЕ, Meeting for Scientists and Engineers, Зборник радова,Врњачка бања, 2008. М33=1
 2. Љиљана Андјелковић, Саша Живковић, Драган Милићевић: ПОБОЉШАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ РАДА ПАСТРМСКОГ РИБЊАКА ЈАБЛАНИЦА, Медјународна конференција ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ, Зборник радова, Јахорина 2013. М33=1
 3. Љиљана Андјелковић, Велимир Дутина, Никола Маричић: УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ МАЛИХ ХИДРОЦЕНТРАЛА У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, 11.Medzinarodna vedecka konferencija “TRENDY V SYSTEMOCH RIADENIA PODNIKOV”; ZBORNIK ABSTRAKTOV, Vysoke Tatry, Stara Lesna, 2008. М33=1
 4. Никола Маричић, Ђорђе Новковић, Љиљана Анђелковић: ПРИЛОГ ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА ЗА ГРАДЊУ МИКРО ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА ВОДОТОЦИМА НА СЕВЕРУ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ, Међународно саветовање у организацији Савеза енергетичара "Енергетика 2009.", Зборник радова, Златибор 2009. М33=1
 5. Никола Маричић, Ђорђе Новковић, Љиљана Анђелковић: ПРИЛОГ ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА ЗА ГРАДЊУ МИКРО ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА ВОДОТОЦИМА НА СЕВЕРУ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ, Међународно саветовање у организацији Савеза енергетичара "Енергетика 2009.", Зборник радова, Златибор 2009. М33=1
 6. Никола Маричић, Ђорђе Новковић, Љиљана Анђелковић: ПРИЛОГ СМАЊЕЊУ ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА СЕВЕРУ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ, Други међународни симпозијум “Заштита животне средине у индустријским подручјима”, Зборник радова, Косовска Митровица, 2009. М33=1
 7. Никола Маричић, Ђорђе Новковић, Ђурица Марковић, Љиљана Анђелковић: ОПИС ПОСТУПАКА И РАЗВОЈ СОФТВЕРА ЗА ПРОРАЧУН БАНКИ ТУРБИНЕ, Међународно саветовање у организацији Савеза енергетичара "Енергетика 2010.", Зборник радова, Златибор 2010. М33=1
 8. Мирољуб Јевтић, Љиљана Анђелковић, Jордан Радосављевић: МЕРЕЊЕ СТЕПЕНА ИСКОРИШЋЕНОСТИ МИКРО ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ И УГРАЂЕНЕ ТУРБИНЕ, Међународно саветовање у организацији Савеза енергетичара "Енергетика 2010.", Зборник радова, Златибор 2010. М33=1
 9. Ђурица Марковић, Никола Маричић, Ђорђе Новковић, Небојша Арсић, Љиљана Анђелковић: ОПТИМАЛНИ ИЗБОР ЛОКАЦИЈЕ МАШИНСКЕ ЗГРАДЕ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ЧЕЧЕВСКОЈ РЕЦИ, Друга регионална конференција "ИЕЕП ` 10, Индустријска енергетика и заштита средине у землјама Југоисточне Европе", Зборник радова, Златибор, 2010. М33=1
 10. Никола Маричић, Ђорђе Новковић, Ђурица Марковић, Небојша Арсић, Љиљана Анђелковић: ПРЕДЛОГ ОБНАВЉАЊА МИНИ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ЧЕЧЕВСКОЈ РЕЦИ, Међународно саветовање у организацији Савеза енергетичара "Енергетика 2012.", Зборник радова, Златибор 2012. М33=1
 11. Milićević D., Anđelković LJ., Živković A.: Mogućnosti iskorišćenja hidroenergetskog potencijala reke Tise na lokaciji brane kod Novog Bečeja, XIII međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH - JAHORINA 2014., Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 19.-21. mart 2014. Jahorina, Bosna i Hercegovina. M33
 12. Anđelković LJ., Milićević D., Mitić M.: Pumpa za podizanje vode energijom hidrauličkog udara i neke od mogućnosti njene primene, XIII međunarodni naučnostručni Simpozijum INFOTEH - JAHORINA 2014., Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 19.-21. mart 2014. Jahorina, Bosna i Hercegovina. M33
 13. Anđelković Lj., Milićević D., Živković S.: Iskorišćenje energetskog potencijala postojećih hidrotehničkih objekata, Zbornik radova Četrnaeste međunarodne konferencije "Vodovodni i kanalizacioni sistemi", Poslovno udruženje vodovoda republike Srpske, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo Beograd, Jahorina, Pale 28-30.05.2014., st. 211-218, ISBN 987-86-82931-62-1. M33
 14. Milićević D., Anđelković Lj., Trajković M.: Analiza stanja kanalizacionog sistema grada Pirota, Zbornik radova Četrnaeste međunarodne konferencije "Vodovodni i kanalizacioni sistemi", Poslovno udruženje vodovoda republike Srpske, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo Beograd, Jahorina, Pale 28-30.05.2014., st. 342-352, ISBN 987-86-82931-62-1. M33

Радови са домаћих конференција

 

Књиге и монографије

1. Ljiljana N. Anđelković, Instalacije vodovoda i kanalizacije, Fakultet tehničkih nauka
u Kosovskoj Mitrovici, 2019, ISBN 978-86-80893-89-1, (zbirka zadataka).

Национални пројекти
 1. Пројекат ЕЕ-2713017 “ Истраживање могућности градње мини хидроелектрана на водотоцима северног Косова и Метохије и дефинисање њиховог спрегнутог рада”, Министарства за науку и заштиту животне средине Владе Републике Србије, област енергетска ефикасност (јули 2006. – јуни 2007.)
 2. Пројекат КМ144042 “ Примена рачунара у механици”, Министарства за науку Владе Републике Србије, област основна истраживања (2006. – 2010.),
 3. Пројекат ЕЕ 18011 “ Истраживање и развој микро хидроелектране на Чечевској реци”, Министарства за науку и технолошки развој Владе Републике Србије, област енергетска ефикасност (2008. – 2010.)
 4. Развој модела мале хидроелектране за изоловано напајање рибњака и микромреже са различитим обновљивим изворима енергије, Финансијер Влада РС, Руководилац

Међународни пројекти
 1. Назив пројекта: Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders, Акроним: SWARM, Број пројекта: 597888-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, Co-founded by the Erasmus+