Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Јована Гаљак

Јована Гаљак

асистент
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за технологију

Стручни назив

Мастер инжењер – заштита животне средине

Ужа научна област

Инжењерство заштите животне средине

Датум избора у звање

01.јануар 2020 – 31. децембар 2022. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

20.OT74. Технологија прераде и одлагања чврстог отпада

20.OZ43. Адаптација на дејство климатских промена

20.OT86. Индустријске и комуналне депоније

20.OZ44. Процена утицаја технолошких постројења на животну средину

20.OT59 . Управљање опасним отпадом

20.OZ34. Заштита ваздуха

20.OT91. Одрживи развој

20.OZ32. Напредне технике у пречишћавњу отпадних вода

20.MU11. Примена информационих технологија у заштити

20.MT17. Методе научно-истраживачког рада

20.MZ12 Методологија израде студије изводљивости

Радови у часописима са SCI листе
 1. Jovana Galjak, Jelena Đokić, Gordana Milentijević, Irma Dervišević, Srđan Jović. Characterization of the tailing waste deposit “Gornje Polje”. Optik -
  International Journal for Light and Electron Optics 215:164684. DOI: 10.1016/j.ijleo.2020.164684 (М22)
 2. Jovana Galjak, Jelena Đokić, Dejan Gurešić, Srdjan Jovic, Gordana Milentijević. Evaluation of acid mine drainage kinetics in the lead-zinc mine. Arabian Journal of Geosciences (2020) 13:354 https://doi.org/10.1007/s12517-020-05382-y. (М23)
 3. Jovana Galjak, Jelena Đokić, Irma Dervišević, Gordana Milentijević, Miljan Mojsić, Bojana Živković. Assessment of pollution and distribution of heavy metals in the soil near the flotation tailings Gornje Polje. Pol. J. Environ. Stud. Vol. X, No. X (2022) – (рад прихваћен, чека се DOI број) (М23)

Радови у часописима ван SCI листе
 1. Jovana Galjak, Jelena Đokic, Srdjan Jovic, Prediction of visitors’ thermal comfort in open urban areas. Zastita Materijala 59 (2018) broj 4. (M24)
 2. Danijela Ilić Komatina, Jovana Galjak, Svetlana Belošević, Simulation of Chemical Accidents with Acetzlene in „Messer Tehnogas“ Kraljevo Plant by
  „ALOHA“ Softwere Program, UNIVERSITY THOUGHT doi:10.5937/univtho8-18014, Publication in Natural Sciences, Vol. 8, No. 2, 2018. (M52)

Радови са међународних конференција
 1. Jovana Galjak, Jelena Đokić, Irma Dervišević, Gordana Milentijević, Jasmina Dedić. Environmental impact of Thermal Electric Power Plant Obilić in changing
  climatic. 7th International Symposium MINING AND ENVIRONMENTAL PROTECTION. 25 - 28 September 2019, Vrdnik, Serbia (M33)
 2. Jovana Galjak, Jelena Đokić, Irma Dervišević, Gordana Milentijević. Fly ash dispersion modeling in extreme weather conditions from landfill in Obilić. 27th
  International Conference Ecological Truth and Environmental Research. 18-21 June 2019, Bor, Serbia.
 3. Jovana Galjak, Jelena Đokić, Gordana Milentijević, Irma Dervišević, Snežana Pavlović, Characterization of the tailing waste deposit Gornje Polje, 6 th
  International Symposium Mining and Environmental protection, Vrdnik, 21-24. jun 2017. godine.
 4. Irma Derviševi, Almin Dervišević, Jovana Galjak, Jelena Đokić. The Integrated modified technological and the Bioleaching process of recycling valuable metals from PCBS of the computer and mobile phones. 7th International Symposium MINING AND ENVIRONMENTAL PROTECTION. 25 - 28 September 2019, Vrdnik, Serbia
 5. Irma Dervišević, Almin Dervišević, Jovana Galjak, Jelena Đokić. Recycling valuable and hazardous metals from WEEE and Green tehnologies. 27th
  International Conference Ecological Truth and Environmental Research. 18-21 June 2019, Bor, Serbia.
 6. Dervišević, I., Dervišević, A., Galjak, J., Marković, S., POSSIBILITY OF USING LANDFILL GAS AS ENERGY, Congress EEM 2021, 7th International
  Congress " Engineering, Environment and Materials in Process Industry", Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Tehnološki fakultet Zvornik, Jahorina, BiH 17. - 19. mart 2021. godine.
 7. Irma Dervišević, Јоvana Galjak, Ivica Ristović, UTILIZATION OF SECONDARY RAW MATERIALS FROM MINE TAILINGS AND INDUSTRIAL LANDFILLS, XIV International Mineral Processing and Recycling Conference (IMPRC 2021), University of Belgrade TECHNICAL FACULTY IN BOR, PIB: 100629192, MB: 07130210
 8. Irma Dervišević, Almin Dervišević, Milica Tomović, Jovana Galjak, Water quality assessment of rural water supplies otherwise and after the flood on the
  territory of the city of Kraljevo and the municipality of Vrnjachka Banja, SWaRM, International Symposium ,,Water Resources Mannegement: New Perspectives and Inovative Practices, Novi Sad, 23-24. September 2021. (M33)
 9. Jasmina Dedić, Jelena Djokić, Jovana Galjak. The Experimental Investigation of the Pollution Penetration Along the Depth Column in the Industrial Waste Deposit Gater. Theory to Practice as a Cognitive, Educational and Social Challenge, 17th - 18th September 2020, Mitrovica, Kosovo (M34)
 10. Jovana Galjak, Jelena Djokic, Irma Dervisevic, Gordana Milentijevic. Waste material characterization as an environmental management tool. Deveti simpoyijum o termodinamici I faznim dijagramima. 21-22 jun 2019. K .Mitrovica. (M34)
 11. Jovana Galjak, Jelena Đokić, Irma Dervišević, Gordana Milentijević. Specification of heavy metals in soil near flotation tailings Gornje Polje based on
  BCR procedure. Deseti simpozijum o termodinamici I faznim dijagramima. 25-26 jun 2021. Kosovska Mitrovica.(M34)
 12. Jovana Galjak, Jelena Đokić, Irma Dervišević, Gordana Milentijević. Mineralogical and chemical characterization of mine tailings in the landfill Gornje Polje. Deseti simpozijum o termodinamici I faznim dijagramima. 25-26 jun 2021. Kosovska Mitrovica. (M34)
 13. Jelena Đokić, Nebojša Arsić, Jelisaveta Marjanović, Jovana Galjak, Chemical hazard simulation in Trepca Zinc Plant. X International Engineering Symposium
  at Banki, Budapest, 21.Nov.2018.
 14. Jelena Đokić, Dejan Gurešić, Jovana Galjak, Effects of chemical composition on the microstructure and properties of the Cu-Ge-Sb allozy. Osmi simpozijum o termodinamici I faznim dijagramima sa međunarodnim učešćem, Kosovska Mitrovica, 19-20. jun 2017.godine.
 15. Irma Dervišević, Јovana Galjak, Јelena Đokić, Nataša Elezović, Almin Dervišević, The integrated modified technological processes with bioleaching technique that involving microbiological leaching of metals from WEEE, Osmi simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima sa međunarodnim učešćem, Kosovska Mitrovica, 19-20. jun 2017. godine.

Радови са домаћих конференција
 1. Jovana Galjak, Irma Dervišević, Jelena Đokić, Gordana Milentijević. Modelin of the pollutant particle dispersion in the atmosphere from Gater industrial waste
  deposite in different climate conditions. 10th Symposium „ LANDFIL ASH, SLAG AND TALINGS THERMAL POWER PLANTS AND MINES AND MUNICIPAL WASTE LANDFILL“.09. i 10. oktobar 2019. Niš.
 2. Jovana Galjak, Jelena Đokić, Irma Dervišević, Gordana Milentijević. Distribucija teških metala oko flotacijskog jalovišta “ Gornje Polje ” usled prerade olovno-cinkane rude na severu Kosova I Metohije. On-Line integrisana savetovanja sa međunarodnim učešćem ,,ZAŠTITA VAZDUHA, DEPONIJE PEPELA, ŠLJAKE, JALOVINE U TERMOELEKTRANAMA I RUDNICIMA I DEPONIJE’’, Udruženje zaštite životne sredine, 08. jun, Beograd 2021.
 3. Irma Dervišević, Jovana Galjak, Milica Tomovići Almin Dervišević, ISKORIŠĆENJE BIORAZGRADIVOG OTPADA KAO OBNOVLJIVOG IZVORA ENERGIJE, KOMUNALNOG OTPADA, On-Line integrisana savetovanja sa međunarodnim učešćem ,,ZAŠTITA VAZDUHA, DEPONIJE PEPELA, ŠLJAKE, JALOVINE U TERMOELEKTRANAMA I RUDNICIMA I DEPONIJE’’, Udruženje zaštite životne sredine, 08. jun, Beograd 2021.
 4. Irma Dervišević, Almin Dervišević, Milica Tomović, Jovana Galjak, Cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom, ,,OPASAN OTPAD, TRETMAN OTPADNIH
  VODA, KOMUNALNI OTPAD I DEPONIJE’’ 27-29. sep. 2021. Palić.
 5. Irma Dervišević, Jovana Galjak, Almin Dervišević, Inadequatel management of hazardous Industrial waste contributions to Environmental pollution and
  endangers Human health. 4th Symposium with international participation, Subotica 22 i 23.maj 2018.godine.
 6. Irma Dervišević, Jovana Galjak, Almin Dervišević, The Potential of innovative Hybrid systems of renewable energy sources, 3rd Conference with International
  Participation, Zlatibor 21 i 23. Mart 2018.godine.

Књиге и монографије
 1. Јелена Ђокић, Јована Гаљак, Примена информационих технологија у заштити животне средине. Практикум са примерима и решеним задацима, 2017. ISBN 978-86-80893-73-0.

Национални пројекти
 1. Евиденциони број: III 43007
  „Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину - праћење утицаја, адаптација и ублажавање“
  Врста пројекта: Интегрална интердисциплинарна истраживања (III пројекат)
  Трајање пројекта: 2011. и даље
  Координатор пројекта: Шумарски факултет Универзитет у Београду
  Руководилац пројекта: Др Ратко Кадовић, редовни професор

Међународни пројекти
 1. ERASMUS+ projektu NatRisk, april 2019.godine, u sklopu mobilnosti nastavnika.