Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

др Јасмина Лукић

др Јасмина Лукић

доцент
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за пројектовање и урбанизам

Стручни назив

Доктор техничких наука у области архитектуре и урбанизма

Ужа научна област

Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда

Датум избора у звање

01.07.2020.

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

Архитектонске конструкције 1

 

Архитектонске конструкције 2

 

Студио 1 -Конструкције

 

Архитектонске конструкције 3

 

Студио 3 -Конструкције

 

Архитектонске конструкције 4

Научни радови

Dušan Tomanović, Irena Rajković, Mirko Grbić, Julija Aleksić, Nebojša Gadžić, Jasmina  Lukić, Tijana Tomanović, (2019): HOUSES BASED ON NATURAL STONE: CASE STUDY – THE BAY OF KOTOR (MONTENEGRO), Sustainability 2019, 11(14), 3066; https://doi.org/10.3390/su11143866

Dragana Vasilski, Tatjana Kosić, Jasmina Lukić, (2019): THE ROLE OF WATER IN THE ARCHITECTURAL WORLD, International Scientific Conference in Lozenec, Conference Proceedings Volume 1, ISSN 1313-7735, pp. 247-252

Tatjana Kosić, Dragana Vasilski,  Jasmina Lukić(2019): MODERN METHODS OF GLASS APPLICATION IN FREE-FORM ARCHITECTURE International Scientific Conference in Lozenec, Conference Proceedings Volume 1, ISSN 1313-7735, pp. 321-326

Dragana Vasilski, Jasmina Lukić, Tatjana Kosić (2018): FACADE IN ARCHI-TECTURAL WORLD TODAY, 14th iNDiS, International Scientific Conference, 21-23.11.2018. Conference Proceedings FTN, Novi Sad, ISBN 978-86-6022-105-8, pp. 1131-1140

Јаsmina Lukić, Aleksandar Milojković, Novica Staletović (2015) CONCEPT OF ARCHITECTURAL DESIGN AND CONSTRUCTION OF RAILWAY PASSENGER TERMINAL. Proceedings of International Scientific Conference iNDiS 2015 – Planning, Design, Construction and Renewal in the Civil Engineering, November 25. – 27. 2015. Novi Sad, Serbia, ISBN 978-86-7892-750-8, pp. 522-531 (M33)

Новица Сталетовић, Милан Степановић, Младен Степановић, Јасмина Лукић; Развој методологије за идентификацију, анализу, вредновање и управљање значајним аспектима животне средине на бази процене ризика у пд ХЕ Ђердап; Environmental protection and sustainable development - Energy and mining 2015“ 3rd symposium with international participation; Zlatibor, 2015. (M33)

Сталетовић Н., Коваћевић С., Лукић Ј.; Модел експертске процене стања животне средине Општине Бор; Scientific – professional conference with international participation; »Environment protection betwen science and practice – status and perspectives« ISBN 978-99938-846-6-8; COBISS.BH-LD 4038424; strana 217-226; BiH, Banja Luka, 2013. (M33)

Т.Ђекић, Ј.Лукић, М.Братић: ,,Последице угрожавања животне средине у индустријским подручјима Србије“,ISBN 978-99938-846-6-8; COBISS.BH-LD 4038424; 96-100, Други међународни симпозијум у К. Митровици, 28.-29.04.2009. (M33)

Јасмина Лукић: ,,Типологија, топологија и морфологија железничке станице у Косову пољу“, Међународни научни скуп: ,,Културно наслеђе Косова и Метохије”, Београд, Зборник 2, 509-518. 7.-8.10.2013. ISBN 978-86-6349-015-4 (M60)

Конференцијски радови
Staletović Novica, , Kovačević Srđa, , & Lukić, J. (2013). Model ekspertske procene stanja životne sredine opštine Bor. Zaštita žIvotne Sredine Između Nauke I Prakse - Stanje I Perspektive, 1, 217–226. Institut zaštite, ekologije i inormatike, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
Lukić, J., Milojković, A., & Staletović, N. (2015). Concept of architectural design and construction of railway passenger terminal. International Scientific Conference - iNDiS 2015 - Planning, Design, Construction and Renewal in the Civil Engineering. Novi Sad, Srbija : Fakultet tehničkih nauka departman za građevinarstvo i geodeziju Novi Sad.
N. Staletović, , M. Stepanović, , M. Stepanović, , S. Kovačević, , & Lukić, J. V. (2015). Razvoj metodologije za identifikaciju, analizu, vrednovanje i upravljanje značajnim aspektima životne sredine na bazi procene rizika u pd “HE Đerdap”. Zlatibor.