Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

др Ђурица Марковић

др Ђурица Марковић

CV
ванредни професор
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за грађевинско конструктерство

Стручни назив

Доктор техничких наука – грађевинарство

Ужа научна област

Хидротехника са водопривредом

Датум избора у звање

24.5.2021. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

ОГ5 – Рачунарско цртање у грађевинарству

ОГ16 – Хидротехника 1

ОГ51 – Хидротехника 2

ООГС.9 – Вода и грађена средина

ООГС.10 – Аспекти коришћења воде у зградама

Радови у часописима са SCI листе
 1. Marković, Đ; Plavšić, J; Ilich, N; Ilić, S: Non-parametric stochastic generation of streamflow series at multiple locations, Water Resources Management, 29, 13, 4787-4801, 2015, Springer Netherlands.
 2. Marković, Đ; Ilić, S; Pavlović, D; Plavšić, J; Ilich, N: Multivariate and multi-scale generator based on non-parametric stochastic algorithms, Journal of Hydroinformatics, 21, 6, 1102-1117, 2019, IWA Publishing.

Радови у часописима ван SCI листе
 1. Марковић, Ђ; Станић, М; Плавшић, Ј; Секулић, Г: Ефекти примене правила управљања при расподели воде из вишенаменске акумулације, Водопривреда, 40, 201-213, 2008, Српско друштво за одводњавање и наводњавање.
 2. Марковић, Ђ; Плавшић, Ј; Санић, М; Секулић, Г: Непараметарске функције расподеле у хидрологији, Водопривреда, 43, 249-251, 13-22, 2011.
 3. Марковић, Ђ; Станић, М; Плавшић, Ј; Секулић, Г: Управљање расподелом воде из акумулације, Грађевински календар, 45, 477-535 ,2013, Савез грађевинских инжењера Србије.
 4. Марковић, Ђ; Бабац, П: Одређивање карактеристичних протока на неизученим сливовима, Грађевински календар, 49, 341-389, 2017, Савез грађевинских инжењера Србије.

Радови са међународних конференција
 1. Ђурица Марковић, Јасна Плавшић, Утицај дужине осмотрених низова на стохастичко генерисање временских серија на више хидролошких станица, 18. Саветовање СДХИ и СДХ – Ниш, Србија, 2018.
 2. Ђурица Марковић, Горан Секулић, Заштита квалитета воде кроз оптимално управљање акумулацијом, 231-238, Међународни симпозијум „Заштита животне средине у индустријским подручјима“, 2009, Косовска Митровица.
 3. Никола Маричић, Ђурица Марковић, Ђорђе Новковић, Небојша Арсић, Љиљана Анђелковић, Ревитализација мале хидроелектране на Чечевској реци, 49-54, 2.
  конференција „Одрживи развој и климатске промене“ SUSTAINNIS 2010, 2010, Ниш.
 4. Ђурица Марковић, Јасна Плавшић, Милош Станић, Горан Секулић, Стохастичко генерисање логаритамски трансформисаних хидролошких серија на више хидролошких станица, 342-355, 16. Саветовање СДХИ и СДХ, 2012, Доњи Милановац.
 5. Ђурица Марковић, Јасна Плавшић, Синиша Илић, Неки аспекти при непараметарском генерисању хидролошких серија података, 17. Саветовање СДХИ и СДХ, 2015, Вршац.
 6. Марковић, Ђ; Павловић, Д; Плавшић, Ј; Илић, Н: Непараметарско генерисање стохастичких хидролошких временских серија и њихова вишегодишња варијабилност, Зборник радова конференције "Проф. др Вујица Јевђевић-хидролог светског гласа", 132-155, 2021, Савез инжењера и техничара Србије.

Радови са домаћих конференција
 1. Горан Секулић, Ђурица Марковић, Прогноза квалитета будућих акумулација на територији Косова и Метохије, 9-11, Зборник радова са стручно-научног скупа Водовод и канализација 1996, 1996, Шабац.
 2. Ђурица Марковић, Eвакуациони органии на акумулацијама "Грачанка" и "Батлава", 345-348, Зборник радова са 12. саветовања Југословенског друштва за хидрауличка истраживања, 1998, Суботица.
 3. Горан Секулић, Ђурица Марковић, Виктор Ђокић, Кинетика фитопланктона и фактори који на њу утичу, 449-454, Зборник радова са стручно-научног скупа Заштита вода 1998, 1998, Котор.
 4. Ђурица Марковић, Никола Маричић, Ђорђе Новковић, Небојша Арсић, Љиљана Анђелковић, Оптималан избор локације малехидроелектране на Чечевској реци, 2. регионална конференција „Индустријска енергетика и заштита животне средине“, 2010, Златибор.
 5. Ђорђе Новковић, Никола Маричић, Ђурица Марковић, Љиљана Анђелковић, Оптимизација пречника турбинског цевовода деривационе мини хидроелектране, 2. регионална конференција „Индустријска енергетика и заштита животне средине“, 2010, Златибор.
 6. Марковић, Ђ; Плавшић, Ј: Утицај дужине осмотрених низова на стохастичко генерисање временских серија на више хидролошких станица, "18. Саветовање СДХИ и СДХ, Ниш, Србија", 2018.

Књиге и монографије
 1. Поглавље у монографији: Marković, Đ; Topalović, Ž: Spatial Dimension of Flood Risk, "Integrated Urban Planning: Directions, Resources and Territories", 3, 125-141, 2018, TU
  Delft Open, Delft, Nederland, ISBN 978-94-6366-033-4.
 2. Поглавље у монографији: Topalović, Ž; Marković, Đ: Integrated Approach to Flood Management, "Integrated Urban Planning: Directions, Resources and Territories", 3, 125- 141, 2018, TU Delft Open, Delft, Nederland, ISBN 978-94-6366-033-4.
 3. Помоћни уџбеник: Практикум из Хидротехнике, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2020, ISBN 978-86-81656-15-0.

Национални пројекти
 1. „Истраживање хидролошких и геолошких услова и стања у акумулацијама и бранама у Републици Србији“, Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1993-1995.
 2. „Истраживање и развој микро хидроелектране на Чечевској реци“, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2008-2010.

Међународни пројекти
 1. Tempus project number, titled: Restructuring of Study Programme in Architecture to Long-cycle Integrated Master in Line with European Standards - Research (530440-TEMPUS-1-2012-1-ME-TEMPUS-JPCR).
 2. Erasmus+ Capacity-Building project in the field of Higher Education number 2015- 3764/001-001, Creating the network of knowledge labs for sustainable and resilient environments (KLABS) (561675-EEP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CHBE-JP).
 3. Erasmus+ Capacity building in Higher Education project, titled: Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders (SWARM) (597888-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)