Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

др Александра Петровић

др Александра Петровић

асистент са докторатом
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за термотехнику и термоенергетику

Стручни назив

Доктор правних наука

Ужа научна област

Кривичноправна

Датум избора у звање

9.11.2021. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

Прописи у области саобраћаја

Саобраћајна делинквенција

Превенција саобраћајних незгода

Људски фактор у безбедности саобраћаја

Радови у часописима са SCI листе

 

Радови у часописима ван SCI листе

Радови у часописима категорије M51:

 1. Петровић, А., Јовановић, Д., Станојевић, П. (2020). Промене броја погинулих у саобраћајним незгодама у Републици Србији. Техника, (стр. 479-484), година LV No.4 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2), (497.1), https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0040-2176/2020/0040- 21762004479P.pdf https://www.sits.org.rs/textview.php?file=348.html
 2. Petrovic, A. (2021). The exogenous characteristics of traffic delinquents. Pravo-teorija i praksa, 38(4), 115-127. DOI: https://doi.org/10.5937/ptp2104115P http://casopis.pravnifakultet.edu.rs/index.php/ltp/article/view/623
 3. Petrovic, A. R., Gospic, N. M., Arsic, N. B., & Lindov, O. S. (2021). Integration of gender equality in the TRAFSAF Erasmus+ project. Tehnika, 76(6), 809-815. UDC: 656:305-055.2(497.6), DOI: 10.5937/tehnika2106809P https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0040-2176/2021/0040-21762106809P.pdf
 4. Petrović, A. R., Gospić, N. M., Arsić, N. B., & Lindov, O. S. (2022). Innovative approach to traffic safety education: TRAFSAF project. Tehnika, 77(1), 83-86. UDC: 656.1.08:374, DOI:
  10.5937/tehnika2201083P https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0040-21762201083P Радови у часописима категорије M52:
 5. Petrović, A. (2019). Trends in Traffic Delinquency Rates in the Republic of Serbia. LAW-Theory and Practice, 36(10-12), ISSN 2683-5711, стр. 45-56. DOI: https://doi.org/10.5937/ptp1910045P https://casopis.pravni-fakultet.edu.rs/index.php/ltp Радови у часописима осталих категорија:
 6. Петровић А. (2011). Мере алтернативног карактера у нашем малолетничком кривичном праву – васпитни налози и посебне обавезе, Гласник права, Година II, бр. 2, 2011, стр. 1-141, (стр. 24-41) UDC 34 (05) ISSN 1821-4630 (Online) UDK: 343.91-053.6. https://www.jura.kg.ac.rs/gp/5/l/clanci/petrovic.htm, http://www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/gpcir-2-2011.htm

Радови са међународних конференција
 1. Pljakic, M., Petrović, A., Stanojević, P., & Jović, S. (2019). The Examination of Spatial Clusters in the Analysis of Accidents in the Area of the Republic of Srpska, VIII International conference „ Road Safety and Local Communities”, Banja Luka, October 24-25, 2019. (M33)
  https://ekonferencije.com/bs/rad/the-examination-of-spatialclu/5827
 2. Линдов O., Арсић Н., Станојевић П., Петровић A. (2021). Иновативни приступ наставном програму мастер студија за побољшање безбједности у саобраћају на Западном Балкану Пројекат ТРАФСАФ, 16. Међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, Хотел Краљеви чардаци, 14-17. април
  2021. зборник у изради (М33). https://bslz.org/proceedings/2019
 3. Petrović, A. R., Arsić, N. B., & Lindov, O. S. (2021). Drive simulatori u sistemu obuke o bezbjednosti saobraćaja, Саветовање са међународним учешћем на тему Саобраћајне незгоде, Златибор 19-22. мај 2022. године. Зборник радова у припреми

Радови са домаћих конференција
 1. Petrović, A. R., Gospić, N. M., Arsić, N. B., & Lindov, O. S. (2021). Primena tehnologija za poboljsanje reagovanja vozaca za prevenciju rizika u saobracaju, XX Simpozijum ''Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju'', Srbija, Divčibare, Hotel Divčibare, 18-20. novembar 2021. godine.Zbornik radova ISBN 978-86-901646-3-9, COBISS-SR-ID-51155721

Књиге и монографије

 

Национални пројекти

 

Међународни пројекти
 1. ЕRASMUS + CBHE KА2: Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries (NatRisk), бр. пројекта 573806-EPP-1-
  2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, (Развој мастер курикулума за превенцију и управљање природним катастрофама у региону Западног Балкана) http://www.natrisk.ni.ac.rs/;
 2. ERASMUS + CBHE K2: Eletrical Energy Markets and Engineering Education (ELEMEND),бр. пројекта 585681-EEP-1-2017-EL-EPPKA2-CBHE-JP, (Тржишта
  електричне енергије и инжењерско образовање) http://elemend.ba/;
 3. ERASMUS + CBHE KА2: Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF), бр. пројекта 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2- CBHE-JP (Унапређење безбедности у саобраћају у земљама Западног Балкана кроз модернизацију и развој наставног плана и програма основних и мастер студија) https://trafsaf.pr.ac.rs/;
 4. ERASMUS + CBHE KА2: Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders (SWARM), бр. пројекта 597888-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, (Јачање мастер курикулума за управљање воденим ресурсима у земљама Западног Балкана).http://www.swarm.ni.ac.rs/;
 5. ERASMUS + CBHE K2: Knowledge triangle for a low carbon economy (KALCEA) бр. пројекта 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP (Троугао знања за економију ниске емисије CO2).
 6. Учешће у бројним пројектима КА1 International Credit Mobility, и то на: Технолошком универзитету у Лублину (LUT – Lublin University of
  Technology); Обуда универзитеу у Будимпешти (ОU – Оbuda University); Техничком универзитеу у Хањи (TUC – Technical University of Crete); Универзитеу у Сарајеву (УНСА); Националном Универзитету у Атини (NKUA – National and Kapodistrian University of Athens).