Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Упис 2024 – Мастер академске студије

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Конкурс


Факултет техничких наука у Косовској Митровици расписује Конкурс за упис студената на мастер академске академске студије у школској 2024/2025. години.

Пријављивање кандидата ће се вршити електронским путем (on line) преко сајта Факултета или лично у просторијама студентске службе Факултета.

Текст конкурса

Електронско (online) пријављивање

Страница је у изради

Студијски програми

Услови уписа

У прву годину мастер академских студија могу се уписати:
– лице које је завршило одговарајуће акредитоване основне академске студије, утврђене
студијским програмом са остварених најмање 240 ЕСПБ бодова.
– лице које је завршило интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши
најмање 300 ЕСПБ бодова.

Потребна документација за пријаву на Конкурс
Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају и:

• Уверење о завршеним основним академским студијама,
• Уверење о положеним испитима,
• Диплома и додатак дипломи завршених основних академских студија,
• очитану личну карту или фотокопију личне карте-обе стране,
• Извод из матичне књиге рођених без обзира на датум издавања (фотокопија /или оргинал),
• доказ о уплати накнаде за трошкове у вези са спровођењем Конкурса (Пријава на
конкурс – износ 2.000,00 динара; полагање пријемног испита – износ 3.000,00 динара)

Кандидати – страни држављани приликом пријављивања на Конкурс подносе доказ о познавању српског језика и нострификоване дипломе о завршеним основним академским
студијама и оствареном броју ЕСПБ бодова. Пре уписа, кандидати – страни држављани су дужни да Факултету поднесу доказе да су здравствено осигурани за школску годину коју
уписују.

Сва остала обавештења кандидати могу добити у Одељењу службе за студентска питања Факултета техничких наука на телефон 028 425321.