Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Упис 2024 – Докторске академске студије

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Конкурс


Факултет техничких наука у Косовској Митровици расписује Конкурс за упис студената на докторске академске академске студије у школској 2024/2025. години.

Пријављивање кандидата ће се вршити електронским путем (on line) преко сајта Факултета или лично у просторијама студентске службе Факултета.

Текст конкурса

Електронско (online) пријављивање

Страница је у изради

Студијски програми

Услови уписа

У прву годину докторских академских студија могу се уписати:
• лица која имају завршене мастер академске студије, са остварених најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама;
• лица која имају завршене мастер академске студије, са остварених најмање 300 ЕСПБ бодова и општу просечну оцену мању од 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама, ако имају објављене научне радове у обиму и на начин уређен општим актом Факултета и Правилником о докторским студијама;
• лице које има академски степен магистра наука и које није пријавило докторску дисертацију, у складу с одредбом члана 128 Закона о високом образовању Републике Србије; и
• лица која су стекла, или стекну VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању Републике Србије, уколико су завршили основне студије са просечном оценом најмање 8 (осам) и уколико није другачије утврђено посебним условима уписа на одређени студијски програм.

Студент последипломских магистарских студија, уписан по прописима који су важили до ступања на снагу Закона, може у току студија прећи на студијски програм докторских студија, у оквиру исте или сродне области студија, под условима које прописује Наставнонаучно веће Факултета. На докторске студије може се уписати лице које зна бар један светски језик. Посебни услови за упис на студијски програм су саставни део односног студијског програма.

Сва остала обавештења кандидати могу добити у Одељењу службе за студентска питања Факултета техничких наука на телефон 028 425321.