Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

др Бранко Пејовић

др Бранко Пејовић

редовни професор
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за производно машинство

Стручни назив

Доктор наука – машинско инжењерство

Ужа научна област

Производно машинство

Датум избора у звање

10.06.2015. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

Основне студије:

-Пројектовање машина алатки

-Менаџмент технолошког развоја

-Планирање и припрема производње

-Радни процеси и средства рада

Мастер студије:

-Увод у техноекономску оптимизацију

-Стратешко управљање новим технологијама

-Индустријско инжењерство у фабрикама

Докторске студије:

-Савремене методе техноекономске оптимизације

Радови у часописима са SCI листе
 1. Pejovic B., Kovac P., Pucovsky V., Todic A., Theoretical Study of Tool Holder Self‐ excited     Oscillation in Turning Processes Using a Nonlinear Model, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACOUSTICS AND VIBRATION, (2018), vol. 23 br. 3, str. 307‐313.
 2. Anicic O., Jović , Stanojevic N., Marsenic M., Pejovic B., Nedic B., Estimation of tool wear according to cutting forces during machining procedure, SENSOR REVIEW, (2018), vol. 38 br. 2, str. 176‐180.
 3. Todic ,  Pejovic  B.,  Todic  T.M.,  Camagic  I.,  The  Effect  of  Vanadium  on Morphology and Chemical REPORTS, (2017), vol. 62 br. 7, str. 1028‐1034.
 4. Todić, , Čikara, D., Todić, T. Pejović, B., Camagić, I., Vukojević, V. The influence of the vanadium content on the toughness and hardness of wear resistant high‐ alloyed Cr‐Mo steel, FME Transactions 45 (2017) 130‐134.
 5. Petkovic D., Jovic S., Anicic , Nedic B., Pejovic B., Analyzing of flexible gripper by computational intelligence approach (Article), MECHATRONICS, (2016), vol. 40 br., str. 1‐16.
 6. Jovic , Anicic O., Pejovic B., Management of the wind speed data using adaptive neuro‐fuzzy methodology, FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION, (2016), vol. 50 br. , str. 201‐208.
 7. Б. Пејовић, М. Јотановић, В. Мићић, М. Томић, Г. Тадић, Одређивање броја радикала ланчане реакције применом математичке методе; часопис ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА, бр.2, Београд,  год.,  стр.121-127.
 8. Б. Пејовић, Г. С. Тадић, М. Б. Јотановић, М. В. Томић, В. М. Мићић, Један модел за анализу и прорачун поузданости примењен на примеру из хемијске индустрије, Часопис, ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА 2, Вол. 64, Београд, март – април , стр. 139 – 148, стручни рад
 9. Б. Пејовић, В. Мићић, М. Томић, Г. Тадић, М. Јотановић, Графичке конструкције карактеристичних дијаграма у хемијском инжењерству применом диференцијалне геометрије, Часопис, ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА 66 (1) стр. 123 – 133, Београд, 2012, дои:12298/ХЕМИНД110721067П
 10. Б. Пејовић, Љ. Васиљевић, В. Мићић, М. Перушић, Један погодан модел за одређивање корелације између стварног и средњег специфичног топлотног капацитета и могућности његове примене, Часопис ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА 67 (3) стр. 495-511, Београд, 2013, дои:10.2298/ХЕМИНД111104092P
 11. Б. Пејовић, В. Мићић, М. Перушић, Г. Тадић, Љ. Васиљевић, С. Смиљанић, Предлог за одређивање промене ентропије полуидеалног гаса применом средњих вредности температурних функција, Часопис ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА 68 (5) стр. 615-628, Београд, 2014, дои:10.2298/ХЕМИНД 130825090П
 12. V. Micic, Z. Lepojevic, M. Jotanovic, G. Tadic, B. Pejovic, Supercritical extraction of Salvia officinalis L., Journal of Applied Sciences, 2011, ISSN 1812 – 5654 / DOI: 10.3923/jas. 2011, p.p 1-5

Радови у часописима ван SCI листе
 1. Б. Пејовић, М. Томић, В. Мићић, М. Павловић, О неким начинима за повећање отпорности заварених конструкција са аспекта корозионих разарања; оригинални научни рад; часопис ЗАШТИТА МАТЕРИЈАЛА, бр.2, Београд, 2007. стр. 11-16.
 2. Б. Пејовић, М. Томић, М. Павловић, В. Мићић, Специфичности заваривања челика отпорних на корозију; оргиналан научни рад, часопис ЗАШТИТА МАТЕРИЈАЛА, бр. 4, Београд, 2009. , стр. 227-233.
 3. Б. Пејовић, Одређивање оптималних параметара ЕПП заваривања применом математичке анализе; часопис “ ЗАВАРИВАЧ”, бр.1, Београд 1995. год., стр. 51-57.
 4. Б. Пејовић, Прилог прорачуну чврстоће котловских пламених цеви с обзиром на напрезање на савијање; Југословенско научно-стручни часопис “ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА”, број 1, Београд, 1996. год., стр. 25-29.
 5. Б. Пејовић, О једној особини заварених носача изложених различитим видовима деформација; часопис “ЗАВАРИВАЊЕ И ЗАВАРЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ”, бр. 3, Београд,     1996. год., стр.211-214.
 6. Б. Пејовић, С. Цветковић, М. Сарван, Прорачун тангенцијалних напона код преклопних заварених спојева; часопис “ ЗАВАРИВАЊЕ И ЗАВАРЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ”, број 3, Београд, 1998.год., стр. 139-141.
 7. Б. Пејовић, В. Мићић, М. Томић, О једном погодном моделу за утврђивање утицаја алатне машине при испитивању функција обрадљивости ; часопис ТЕХНИКА бр.2, Машинство 55, Београд, 2006., стр. 23-26.
 8. Б. Пејовић, Г. Тадић, Ј. Станић, О једној функционалној зависности међу експонентима у Тејлоровој једначини постојаности и регресионој функцији хабања алата; оргинални научни рад, часопис ТЕХНИКА бр.3, Mашинство55, Београд, 2006., стр.1-8.
 9. Б. Пејовић, Б. Ћирковић, Анализа утицаја кинематске шеме преносника машине алатке на еластичне деформације главног вретена; часопис ИМК-14 ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ, Институт ИМК-14. октобар, Крушевац, 2006., стр.161-165.
 10. Б. Пејовић, Г. Тадић, С. Цветковић, Ј. Станић, Модел за тачнији прорачун грешке услед еластичне деформације при грубој обради на стругу; часопис ТЕХНИКА, бр.2, Машинство 56, Београд, 2007., стр.1-7.
 11. Б. Пејовић, М. Јотановић, Г. Тадић, М. Перушић, Карактеристични примери правилно и неправилно пројектованих елемената заварених конструкција у процесној индустрији; часопис ЗАВАРИВАЊЕ И ЗАВАРЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, бр.3, Београд, 2007. стр. 99-104.
 12. Б. Пејовић, В. Мићић, Т. Тодић, Д. Љамић, Одређивање отпорности хабања алата графичком методом применом диференцијалног рачуна; часопис ТЕХНИКА бр.6, Машинство 56, Београд, 2007. стр.1-4.
 13. Б. Пејовић, М. Јотановић, В. Мићић, М. Томић, Један приступ анализи грешке рачунања средње логаритамске разлике температура код размењивача топлоте часопис ТЕХНИКА, бр.5, Машинство 57, Београд, 2008., стр.9-16.
 14. М. Перушић, Б. Пејовић, В. Мићић, Д. Лазић, Анализа кинетике процеса лужења хидраргилитног, бемитног и диаспорног типа боксита ; научни рад, Гласник технолога и еколога Републике Српске, бр.47, Бања Лука, БиХ, 200, стр.39-42.
 15. Б. Пејовић, А. Тодић, Т. Тодић, Д. Љамић, Један начин побољшања експлоатационих карактеристика универзалне бушилице са најмањим потребама за реконструкцијом часопис ТЕХНИКА, бр.1, Машинство 58, Београд, 2009. стр.7-16.
 16. Б. Пејовић, А. Тодић, А. Скулић, Један начин успостављања аналогије између самоизазваних осцилација код машина алатки и електричних система; часопис ИМК-14 ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ, Институт ИМК 14. октобар, Крушевац, 2010., стр. 28-36
 17. Б. Пејовић, А. Тодић, А. Скулић, Графичка конструкција карактери-стичних дијаграма код истраживања функције интензитета хабања алата; оргиналан научни рад, часопис ИМК-14 ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ; Институт ИМК октобар, Крушевац, 2010., стр. 31-38
 18. Б. Пејовић, Р. Гатало, Један пример идентификације термичког понашања карактеристичне носеће структуре машине алатке; oргиналан научни рад; часопис, “ ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО”, ФТН Нови Сад, 199 год., стр. 127-141
 19. Б. Пејовић, Д. Љамић, Б. Ћирковић, О једном статистичком моделу погодном за контролу квалитета производа у технолошком процесу; часопис ТЕХНИЧКА ДИЈАГНОСТИКА, бр.4, Београд, 2007.год., стр. 27-32.
 20. Д. Љамић, Б. Пејовић, Корелација ефективности производног система и фаза животног века производа; часопис ТЕХНИЧКА ДИЈАГНОСТИКА, бр.2, Београд, 2008. стр.17-23.
 21. Б. Пејовић, Б. Ћирковић, И. Чамагић, О једној ефикасној методи за прорачун носача алата код унутрашњег стругања дугачких обрадака; часопис ТЕХНИЧКА ДИЈАГНОСТИКА, бр.3, Београд, 2009. год., стр.21-27.
 22. Б. Пејовић, М. Глигорић, М. Јотановић, В. Мићић, Г. Тадић, Одређивање броја радикала ланчане реакције применом нумеричких низова, ГЛАСНИК хемичара, технолога и еколога Републике Српске, Бања Лука, Босна и Херцеговина, Децембар, 2009, UDK 547:543/517.9, стр. 131 – 140, научни рад
 23. V. Mićić, M. Jotanović, Ž. Lepojević, V. Aleksić, Pejović, Pressure influence to extraction system Helichrysum italicum – supercritical carbon dioxide, JOURNAL of Engineering & Processing management an International journal, TF Zvornuik, Volume 1, No.2, 2009, UDK 66.061.3, str. 25 – 30, naučni rad
 24. Б. Пејовић, В. Мићић, М. Перушић, Г. Тадић, С. Смиљанић, Карактеристика функције политропског процеса са аспекта конструкције њене тангенте, JOURNAL of Engineering & processing management an International Journal, Volume 1, N1, ТФ Зворник, 2009, УДК 536-35, стр. 24 – 34, стручни рад
 25. Б. Пејовић, М. Перушић, Д. Вујадиновић, Д. Ђорђић, Решавање сложенијих проблема пролажења топлоте кроз равне зидове применом електричне аналогије, Часопис JOURNAL of engineering and processing managemant an International Journal, Volume 1, No. 2, ТФ Зворник , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 2009, УДК 536.2, прегледни рад
 26. Mićić, S. Begić, B. Pejović, Z. Petrović, Method of Complex Chemical Reactions, International Research Journal of Applied and Basic Science, ISSN 2251 – 838 X/Vol. 7 (2013), 995 – 1002
 27. Antic, S. Cvetkovic, B. Pejovic, M. Cvetkovic, Definition of manufactutability – product of mathematical expressions and fuzzy logic for his early design, International JOURNAL of Engineering and Technology, 2 (3) 8 (2013) 239-246.
 28. Antic, S. Cvetkovic, B. Pejovic, M. Cvetkovic, Capp model of fuzzy systems and fuzzy manufacturability, JOURNAL of Process Management- New Technologies, International,Vol.1, No.4, 2013., pp. 36-42
 29. A. Todić, D. Čikara, Todić, B. Pejović, M. Mišić, I. Čamagić, The Effect ogVanadium Content on Mechanical Properties and Structure of self-Hardening steel x160 CrMo12-1, JOURNAL og Mechanics Engineeering and Automaton 3, p.p 168- 172, David Publishing Company, El Monte, CA, USA, 2013.
 30. Pejović, G. Tadić, V. Mićić, M. Tomić, S. Begić, P. Dugić, Z. Petrović, V. Aleksić, New optimization model for characteristic temperature in heat exchangers with parallel – counter flow design from the aspect of costs, International Journal of Latest Research in Science and Technology, Volume 3, Issue 4: Page N0. 109-118, July-August 2014, ISSN 2278-5299, http://www.mnkjournals.com/ijlrst.htm
 31. Mićić, B. Pejović, M. Tomić, S. Begić, Influence of pressure to content and yield of CO2 extract obtained by supercritical extraction of Salvia officinalis L., International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, Vol.3, Issue 4, April 2014, ISSN: 2319-8753, p.p 12445- 12451
 32. Mićić, B. Pejović, S. Begić, Optimization of characteristic parameters in combustion process of medical waste using analytical geometry method, International Journal of Latest Research in Science and Technology, Volume 3, Issue 1: Page N0. 20-23, Januar-February 2014, ISSN 2278-5299, http://www.mnkjournals.com/ijlrst.htm
 33. G. Tadić, B. Pejović, A. Gajić, V. Mićić, M. Perušić, A proposal solving one mathematical problem in the design of chemical reaction engineering by graphical method, International Journal of Latest Research in Science and Technology, Volume 4, Issue 2: Page No. 56-64, March-April 2015., ISSN:2278-5299,http://www.mnkjournals.com/ijlrst.htm
 34. V. Mićić, D. Novaković, Ž. Lepojević, M. Jotanović, Pejović, P. Dugić, Z. Petrović, Supercritical fluid extraction with carbon dioxide for different pressures, CONTEMPORARY MATERIALS II-1, Banja Luka, 2011, 84-87
 35. Б. Пејовић, В. Мићић, М. Томић, Истраживање утицаја карактеристичних параметара на квалитет обрађене површине код неких нерђајућих челика при електрохемијској стругарској обради, Часопис ЗАШТИТА МАТЕРИЈАЛА 53, Београд, 2012, број 4, стр.305-312, оргиналан научни рад
 36. Grujić, B. Pejović, D. Vujadinović, A. Došić, V. Mićić, I. Krsmanović, Modeling of traceability systems in meat industry, TECHNOLOGICA ACTA, Journal of Science – professional from Chemistry and Technology, Faculty of Technology Tuzla, Vol. 5, Number 1, page 19-28, Tuzla, June 2012., orginalan naučni rad
 37. Pejović, V. Mićić, S. Begić, D. Vujadinović, Possibility of using Fourier’s equation in cooling process of meat steaks, Quality of life (2014) 5(1-2):53-67; DOI:107251/QOL 1401053P,  UDC:636.52:637.5
 38. Б. Пејовић, В. Мићић, М. Томић, Истраживање дејства корозије на динамичку чврстоћу код неких конструкционих челика, Часопис ЗАШТИТА МАТЕРИЈАЛА, 56(2015) број 1, Београд, 2015, УДЦ:620.193.4:669.18.018.29, стр.64-69, оргиналан научни рад
 39. Б. Пејовић, В. Мићић, М. Глигорић, М. Перушић, Пројектовање поузданости реактора за производњу полимера у хемијској индустрији, TECHNOLOGICA ACTA, научно – стручни часопис за хемију и технологију Технолошког факултета у Тузли, Vo 3, број 2, Тузла, БиХ, децембар 2010, стр. 33 – 47, изворни научни рад
 40. Б. Пејовић, М. Томић, В. Мићић, Одређивање корелације између топлотног капацитета и основних термодинамичких величина стања применом диференција другог реда, Часопис КГХ- климатизација, грејање и хлађење, Научно-стручни часопис за климатизацију, грејање и хлађење, број 4, Београд, 2012, 41, стр. 43 -48
 41. Б. Пејовић, М. Перушић, В. Мићић, Г. Тадић, С. Павловић, Једна могућност графичког представљања енергетских величина реалног гаса за карактеристичну промену стања, Часопис ТЕРМОТЕХНИКА, Београд, 2013, XXXIX, 1, стр. 11 – 25
 42. Б. Пејовић, Г. Тадић, В. Мићић, М. Јотановић, Д. Петковић, Један модел за оптимизацију карактеристичне температуре размењивача топлоте са аспекта трошкова, Научно стручни часопис за климатизацију, грејање и хлађење, КГХ, број 2, Београд, 2014, стр. 43 – 54
 43. М. Перушић, Б. Пејовић, С. Смиљанић, Д. Кешељ, С. Павловић, Графичко представљање енергетских величина идеалног гаса у карактеристичним дијаграмима на начин који није уобичајен, часопис ТЕРМОТЕХНИКА, бр. XL 2.0-0, Београд, 2
 44. Б. Пејовић, Б. Ћирковић, Д. Љамић, Одређивање динамичких утицаја код машина алатки у прелазном периоду применом методе редукције система, Часопис ТЕХНИЧКА ДИЈАГНОСТИКА (број 1, 2010), Београд, 2010., ISSN 1451-1975, стр.9-14
 45. Б. Пејовић, Б. Ћирковић, А. Тодић, Прилог теоријском истраживању еластичних обртних момената услед торзионих осцилација код радних вретена машина алатки, Часопис ИМК-14 истарживање и развој, Година XVI, Број (36) 3/2010., Крушевац, 201,стр.79-81, ISSN 0354-6829
 46. В. Мићић, Б. Пејовић, Р. Мацура, В. Алексић, Н. Муњић, Једна конструкција дијаграма примењена на примеру из хемијског инжењерства, ГЛАСНИК хемичара, технолога и еколога Републике Српске број 5, Бања Лука, Босна и Херцеговина, Јуни, 2011., стр. 29 – 33, стручни рад
 47. Б. Пејовић, В. Мићић, М. Томић, В. Алексић, Један предлог за ефикаснији прорачун параметара код сложених хемијских реакција, ГЛАСНИК хемичара, технолога и еколога Републике Српске број 8, Бања Лука, Босна и Херцеговина, децембар, 201, стр. 1 – 12, научни рад
 48. Б. Пејовић, В. Мићић, В. Алексић, М. Јотановић, М. Перушић, Решавање једног проблема у органској хемији методом еквивалентних једначина, ГЛАСНИК хемичара, технолога и еколога Републике Српске број 7, Бања Лука, Босна и Херцеговина, Јуни, 201, стр. 1 – 10, научни рад
 49. Б. Пејовић, Б. Ћирковић, Н. Васић, А. Тодић, Прилог анализи самопобудних осцилација код машина алатки у процесу резања применом нелинеарне теорије, Часопис ТЕХНИКА -Машинство, Београд, 2013., ISSN 0090-2176, стр.659-668, М52, стручни рад
 50. Б. Пејовић, Б. Ћирковић, А. Тодић, Н. Васић, О једној аналогији између торзионих осцилација код радних вретена машина алатки и електичних система, Часопис ТЕХНИЧКА ДИЈАГНОСТИКА, (2-2013), Београд, 2013., стр. 14-18. ISSN 1451-1978., прегледни рад
 51. Pejović, A. Todić, T.Todić, B.Tatić, Theoretical research of auto-exctation oscillations of transmission for auxiliary motion of machine tools using nonlinear model, časopis Research&Development in heavy machinery 19(2013)4, EN 113-120, Kruševac, 2013, page 113-121., ISSN 0354-6829.
 52. Б. Пејовић, В. Мићић, М. Томић, П. Дугић, М. Цакић, О једној аналогији између сложених хемијских реакција и електричних кола, ГЛАСНИК хемичара, технолога и еколога Републике Српске, 10, Бања Лука, 2014, стр. 87 – 94.
 53. Б. Пејовић, А. Тодић, Н. Васић, В. Мићић, Један прилаз одређивања оптималног коефицијента виткости струготине и материјала при обради на стругу за познату машину, ТЕХНИКА, Часопис савеза инжењера и техничара Србије, година LXIX, Београд, 2014., UDC 621.941; ISSN 0040-2176, стр. 243- 249, стручни рад
 54. Б. Пејовић, В. Мићић, М. Томић, В. Дамјановић, М. Игњатовић, Решавање и представљање једног термодинамичког проблема применом механичке и електричне аналогије, Часопис ТЕХНИКА, LXIX 2014, Београд, 2014, стр. 69- 75, стручни рад
 55. Б. Пејовић, В. Мићић, А. Тодић, Томислав Тодић, Миленко Смиљанић, Предлог за одређивање параметара код процеса са сложеном функционалном зависношћу у области производних технологија, ТЕХНИКА 6/2014, Београд, 2014, UDC:621.004.4, стр. 985-995, стручни рад
 56. В. Мићић, Б. Пејовић, М. Томић, Љ. Васиљевић, Развој еколошких процеса заснованих на коришћењу густо сабијених гасова, Часопис ТЕХНИЧКА ДИЈАГНОСТИКА, Вол. XIII, Бр.3, Београд, 2014., стр. 35 – 41, прегледни рад
 57. Б. Пејовић, С. Цветковић, А. Тодић, Б. Ћирковић, С. Павловић, Прилог рационалном пројектовању машина алатки на примеру универзалног струга, часопис ТЕХНИКА, бр. 2/215, Београд, 2015, стр. 270-280
 58. Б. Пејовић, М. Перушић, Д. Вујадиновић, Прорачун поузданости карактеристичног расхалдног система методом конструисања стабла отказа, Часопис JOURNAL of engineering and processing management an International Journal, Volume 2, No. 1, 20, TF Zvornik, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 2010, прегледни рад стр. 105-113
 59. Pejović, P. Dakić, V. Mićić, Supplement for improvement existing model for calculating spirally fluted drill, JOURNAL of Production Engineering, Volume 13., No.1, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, Novi Sad, Serbia, 2010., p. 11 – 14
 60. V. Mićić, M. Jotanović, V. Damnjanovič, Ž. Lepojević, Pejović, Uticaj usitnjetnosti čestica na kinetiku ekstrakcije žalfije superkritičnim ugljendioksidom, JOURNAL of enegineering Processing management An International Journal, TF Zvornik, 2011. Volume 3, No1, UDK 66.061.635.743, str.83-90, naučni rad
 61. Б. Пејовић, Б. Ћирковић, Н. Васић, Један модел за тачнији прорачун напонског стања код стругарског ножа, Часопис ИМК-14 Истраживање и развој , Година XVII, Број (40) 3/2011., Крушевац, 2011., ISSN 0354-6829, стр.61-66
 62. Б. Пејовић, А. Тодић, Т. Тодић, Б. Татић, Теоријска истраживања самопобудних осцилација код преносника за помоћно кретање машине алатке применом нелинеарног модела, Часопис ИМК-14 Истраживање и развоју тешкој машиногреадњи, 19/(2013) 4 СР113-120, Крушевац, 2013., стр.113-120. ISSN 0354-6829.
 63. В. Мићић, Б. Пејовић, М. Томић, Решавање неких проблема при транспорту уља у цевоводу који пролази кроз воду у зимским условима, Часопис ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА, број 2, Београд, децембар 2013. Година 25., ISSN 2217 – 2319, стр. 30 – 34.
 64. Б. Пејовић, Г. Тадић, В. Мићић, М. Томић, Д. Петковић, Један приступ оптимизацији излазне температуре расхладног флуида код кондензатора, Часопис ЗАШТИТА МАТЕРИЈАЛА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Црногорско друштво за корозију, заштиту материјала и заштиту животне средине, Подгорица, Црна Гора, јун 2014, Година III број 1, UDK:621.175.:532.57; ISSN:1800-9573; стр. 1 – 13, научни рад
 65. Kostić Duško, Tehnološki fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Tomić Milorad, Tehnološki fakultet, Smiljanić Slavko, Tehnološki fakultet, Prilog rješavanju problema snage vakuum pumpe pri usisavanju vazduha iz rezervoara na bazi koncepta eksergije, časopis Procesna tehnika Beograd, 2020, ISSN 2217-2319
 66. Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Tadić Goran, Tehnološki fakultet, Perušić Mitar, Tehnološki fakultet, Kostić Duško, Tehnološki fakultet, Matematička analiza funkcije eksergije u otvorenim termodinamičkim sistemima, Časopis KGH - klimatizacija, grejanje i hlađenje, Smeits, Beograd, 2019
 67. Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Perušić Mitar, Tehnološki fakultet, Gligorić Miladin, Tehnološki fakultet, Kostić Duško, Tehnološki fakultet, Mathematical aspects of analysis of maximal pressure-volume work function, Journal of Engineering & Processing Management, Faculty of Technology Zvornik, Zvornik, 2019
 68. Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Perušić Mitar, Tehnološki fakultet, Kostić Duško, Tehnološki fakultet Zvornik, Gligorić Miladin, Tehnološki fakultet, Analiza funkcije maksimalnog zapreminskog rada sa matematičkog aspekta, Journal of Engineering & Processing Management, University of East Sarajevo, Faculty of Technology, Zvornik , 2018, UDK UDC536.7:621.1
 69. Mićić Vladan, Tehnološki fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Perušić Mitar, Tehnološki fakultet, Pavlović Stefan, Tehnološki fakultet, Pavličević Jelena, Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Budinski-Simendić Jaroslava, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Andrić Milorad, Tehnološki fakultet Zvornik, Predlog za određivanje minimalne zapremine rezervoara za karakteristične komprimovane gasove na bazi koncepta maksimalnog rada, KGH, klimatizacija grejanje hlađenje, broj 2, 2018, Beograd, 2018, ISSN 0350 1426
 70. Riđošić Marija, Tehnološki fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Tomić Milorad, Tehnološki fakultet, Smiljanić Slavko, Tehnološki fakultet, Izračunavanje dubine oksidacije niskougljeničnih čelika pri nestacionarnim uslovima uvođenjem fiktivnog vremena, Zaštita materijala, Beograd, Srbija, 2017
 71. Smiljanić Slavko, Tehnološki fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik FTN Mitrovica, Došić Aleksandar, Tehnološki fakultet, Vujadinović Dragan, Tehnološki fakultet, Novi pristup optimizaciji brzina fluida kod višecevnih razmenjivača toplote sa aspekta troškova, Termotehnika, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd, 2017
 72. Todić Aleksandar , Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica, Čikara Dejan, Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Todić Tomislav, Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, Čamagić Ivica , Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, Mićić Vladan, Tehnološki fakultet, Yusup Suzana , Universiti Teknologi PETRONAS, The influence of the vanadium content on the toughness and hardness of high – alloyed Cr-Mo steel, Zaštita materijala, Beograd, 2017
 73. Smiljanić Milenko, Tehnološki fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Vukić Milan, Tehnološki fakultet, Prijedlog za rješavanje problema promrzavanja u industriji mesa primjenom grafičke metode na bazi temperaturne funkcije, Procesna tehnika, Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd, 2017, ISSN 2217-2319
 74. Smiljanić Milenko, Tehnološki fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Kešelj Dragana, Tehnološki fakultet, Perušić Mitar, Tehnološki fakultet, Prilog problematici određivanja gubitka tehničkog rada u izlaznim gasovima kotlovskog dimnjaka, Termotehnika, Društvo termičara Srbije, Beograd, 2016, ISSN 0350-218X
 75. Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Perušić Mitar, Tehnološki fakultet, Ignjatović Mladen, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Mićić Vladan, Tehnološki fakultet, Pavlović Stefan, Tehnološki fakultet, O jednoj pogodnoj metodi za optimizaciju zavarenog sklopa, Tehnika, Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2016, ISSN 0040-2176
 76. Skulić Aleksandar , Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Todić Tomislav, Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, Čamagić Ivica , Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, Mićić Vladan, Tehnološki fakultet, Methods and Devices for Registration of Road Microprofiles, Tehnika – Mašinstvo, Beograd, 2016
 77. Smiljanić Slavko, Tehnološki fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik
  • FTN Mitrovica, Ignjatović Mladen, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Mićić Vladan, Tehnološki fakultet, Model za grafičku interpretaciju i analizu kompleksnog problema maksimalnog rada u radnom i toplotnom dijagramu, KGH, klimatizacija grejanje hlađenje, broj 3, Septembar 2016, BIBLID 0350-1, Beograd, 2016
 78. Perušić Mitar, Tehnološki fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Filipović Radislav, Fabrika glinice "Alumina" Zvornik, Smiljanić Milenko, Tehnološki fakultet, Radić Mirko, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Novi prilaz određivanju minimalne zapremine rezervoara za komprimovan vazduh, Journal of Engineering & Processing Management, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Zvornik, 2016, ISSN 1840-4774
 79. Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Stević Dragan, Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, Mićić Vladan, Tehnološki fakultet, Optimization of dimenzion of weldment locus by method of geometric programming, Zaštita materijala, Beograd, 2015, UDK 65.012.261.001.26
 80. Perušić Mitar, Tehnološki fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Smiljanić Slavko, Tehnološki fakultet, Kešelj Dragana, Tehnološki fakultet , Pavlović Stefan, Tehnološki fakultet, Grafičko predstavljanje energetskih veličina idealnog gasa u karakterističnim dijagramima na način koji nije uobičajen, Termotehnika, Društvo termičara Srbije, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Instituta za nuklearne nauke Vinča, Beograd, 2015, DOI 10.5937/termoteh1501049P
 81. Skulić Aleksandar , Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica, Todić Aleksandar, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Todić Tomislav, Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, Čamagić Ivica , Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, Mićić Vladan, Tehnološki fakultet, Metode i uređaji za registrovanje mikrofila puta, Tehnička dijagnostika, Beograd, 2015

Радови са међународних конференција
 1. M. Perušić, B. Pejović,  Z. Obrenović, R. Filipović, Audit and continual improvement of the organization performances; 2nd International Conference ICOME 2007. Budva, Montenegro, 2007., page 34-39.

 2. Б. Пејовић, М. Томић, В. Мићић, Г. Тадић, Технологије обраде нерђајућих челика и њихове специфичности; Научни скуп; Академија наука и уметности Републике Српске, књига XIV, оделење природно-математичких и техничких наука, Савремени материјали, Бања Лука, БиХ, 2008. стр. 415-431.

 3. V. Mićić, M. Jotanović, Ž. Lepojević, B. Pejović, G. Tadić, Supercritical carbon dioxide hyssop extraction; VIII Iberoamerican Conference on phase equilibrai and fluid properties for process desing. EQUIFASE 2009. 17-21 October 2009, Praia da Rocha, Portugal, page 110.

 4. Б. Пејовић, Д. Новаковић, В. Лазић, В. Мићић, М. Јотановић, М. Томић, Биоразградиви амбалажни материјали; Савремени материјали; Научно стручни скуп са међународним учешћем, Академија наука Републике Српске, Бања Лука, БиХ, јул 2009.год., стр. 256-265

 5. Б. Пејовић, В. Мићић, М. Глигорић, Д. Лазић, М. Перушић, Техничко- технолошки услови за правилно заваривање нерђајућих челика у процесној и хемијској индустрији; Савремени материјали, Научно-стручни скуп са међународним учешћем, Академија наука и уметности Републике Српске, Бања Лука, Република Српска, БиХ, јул 2009. год. стр. 186-193

 6. Б. Пејовић, М. Јотановић, В. Мићић, М. Глигорић, М. Томић, Графичка конструкција дијаграма (rА, t) помоћу (CА, t) дијаграма применом диференцијалне геометрије; Међународни конгрес: инжењерство и менаџмент у процесној индустрији, Технолошки факултет Зворник, Јахорина, Република Српска, БиХ, 14-16. октобар 2009. год. стр. 61-67.

 7. Б. Пејовић, С. Ђекић, Б. Ћирковић, С. Цветковић, Прилог одређивању количине топлоте одведене средством за подмазивање код улежиштења машина алатки при нестационарним термичким условима; XXIV Југословенски мајски скуп одржавалаца за рад YUМО 2000., Херцег Нови. 2000. год., стр.531-536.

 8. П. Дакић, Б. Пејовић, Прилог истраживању функције постојаности алата при процесу периодичне стругарске обраде; 5. међународно саветовање о досигнућима машинске и ерлектро индустрије, ДЕМИ 2002. Машински факултрет, Република Српска, Бања Лука, 2002. стр.71-78.

 9. Б. Пејовић., П. Дакић, Један предлог за лабораторијско одређивање Мерчантове константе и угла трења при обради на стругу; 6. међународно саветовање о достигнућима у машинској индустрији, МФ Бања Лука, Република Српска, БиХ, 2003.год., стр.67-72.

 10. П. Дакић, Б. Пејовић, Одређивање температурске функције при перодичној стругарској обради применом новог модела; 6. Међународно савјетовање о достигнућима у машинској индустрији; МФ Бања Лука, Република Српска , БиХ, 2003. год., стр.61-66.

 11. Б. Пејовић., С. Смиљанић., П. Дакић, Утврђивање меродавне апроксимативне математичке функције код истраживања функција обрадљивости графичком методом; VII Међународни научно стручни скуп о достигнућима машинске индустрије, Машински факултет, Бања Лука, БиХ, 2005. стр.86-93

 12. Б. Пејовић, С. Смиљанић, П. Дакић, О једном моделу за прорачун завојних вретена алатих машина на извијање; Научни скуп о пројектовању у машинству, Машински факултет, Бања Лука, БиХ, 2006., стр.131-137.

 13. М. Перушић, Б. Пејовић, Логички радни оквир: предности или ограничења; Научни скуп: пројектно управљање организацијама, Бања Лука, Република Српска, БиХ, 2006.год. стр.391-395.

 14. Б. Пејовић, М. Томић, Г. Тадић, В. Мићић, С. Смиљанић, О неким прилазима ублажавању буке и вибрација код алатних машина; Научни скуп : Нове технологије и достигнућа у рударству и геологији, Требиње, Република Српска , БиХ 20 стр. 68- 75.

 15. Б. Пејовић, П. Дакић, В. Мићић, М. Перушић, О једном статистичком моделу погодном за контролу квалитета производа у технолошком процесу; VIII Међународни научно-стручни скуп ДЕМИ 2007., Машински факултет, Бања Лука, Република Српска, БиХ, 20 стр.483-492.

 16. С. Смиљанић, В. Мићић, Г. Тадић, М.Томић, Б. Пејовић, Утицај бушења и минирања на појаву прашине у атмосфери површинског копа; Научни скуп: Нове технологије и достигнућа у рударству и геологији, Требиње, Република Српска , БиХ, 200,стр.86-99.

 17. С. Цветковић, Б. Пејовић, Развој стратегије управљања комуналног отпада; Научни скуп: Нове технологије и достигнућа у рударству и геологији, Требиње, Република Српска, БиХ, 20, стр.146-151.

 18. Б. Пејовић, Д. Новаковић, В. Мићић, М. Јотановић, М. Томић, Савремени аспекти графичког отпада; Научно-стручни скуп са међународним учешћем Савремене технологије за одрживи развој градова``, Бања Лука, Република Српска , БиХ, 2008. стр. 533-538.

 19. Б. Пејовић, М. Јотановић, Г. Тадић, М. Томић, Негативни утицаји машинских технологија на животну средину и мере за њихово смањење; Научно- стручни скуп са међународним учешћем ``Савремене технологије за одрживи развој градова``, Бања Лука, Република Српска , БиХ, 2008. стр.725-734.

 20. Б. Пејовић, Б. Ћирковић, П. Дакић, Примена методе деформацијског рада код пројектовања носача алата при унутрашњем стругању дугачких обрадака; Међународна конференција о достигнућима машинства, електротехнике и информатике, ДЕМИ 2009., Машински факултет, Бања Лука, Република Српска, БиХ, мај 2009. стр. 267-272.

 21. Д. Љамић, Б. Пејовић, Флексибилни приступ одржавања мониторингом и дијагностицирањем склопова; 9. Међународна конференција о достигнућима машинства, електротехнике и информатике, ДЕМИ 2009, Машински факултет, Бања Лука, Република Српска, БиХ, мај 200, стр.769-774.

 22. V. Mićić, Ž. Lepojević, M. Jotanović, G. Tadić, B. Pejović, Supercritical exstraction of Salvia officinalis , 7th European Congress of Chemical Engineering 7, 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010, 28 August – 1 Septembar 2010, Prague, Czech Republic,p.p 112-120

 23. Б. Пејовић, В. Мићић, М. Глигорић, Д. Лазић, М. Перушић, Техничко- технолошки услови за правилно заваривање нерђајућих челика у процесној и хемијској индустрији, Академија наука и умјетности Републике Српске, Научни скупови, књига XVII, одељење природно – математичких и техничких наука, књига 12, Савремени материјали, Бања Лука 2010, стр. 319 – 331
 24. Mićić, B. Pejović, M. Tomić, R. Grujić. V. Aleksić, Z. Petrović, Using zero emission concept in chemical industry, International scientific conference Renewable energy sources and sustainable development, Banja Luka, 2. – 3. June 2011., p.p 137 – 142
 25. Б. Пејовић, В. Мићић, Д. Новаковић, М. Јотановић, М. Томић, Г. Тадић, Д. Вујадиновић, Истраживање карактеристика штампе полимерних амбалажних материјала, Академија наука и умјетности Републике Српске, научни скупови књига XИX, одељење природно – математичких и техничких наука Књига 14, Савремени материјали, Бања Лука, 201, стр. 137 – 144, научни стручни рад
 26. В. Мићић, М. Јотановић, Ж. Лепојевић, Г. Тадић, Б. Пејовић, Моделовање екстракционог система лист жалфије суперкритични CO2, Академија наука и умјетности Републике Српске, научни скупови књига XIX, одељење природно – математичких и техничких наука, Књига 14, Савремени материјали, Бања Лука 2011, стр. 145 – 157, оргиналан научни рад
 27. Б. Пејовић, Д. Новаковић, В. Мићић, В. Лазић, М. Јотановић, М. Томић, Г. Тадић, Савремени материјали у изради амбалаже, Академија наука и умјетности Републике Српске, научни скупови књига XIX, одељење природно – математичких и техничких наука, Књига 14, Савремени материјали, Бања Лука 2011, стр. 93 – 102, оргиналан стручни рад
 28. М. Перушић, Б. Пејовић, М. Глигорић, Д. Ђорђић, Енергетска ефикасмости управљање енергетским система по захтјевима ISO/CD 50001, II Међународни Конгрес ,,Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији“, Јахорина, Март стр. 9 - 11, 2011.
 29. Б. Пејовић, Д. Вујадиновић, М. Глигорић, М. Томић, Технологија спајања нових материјала, Међународни скуп Савремени материјали, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2011., прегледни стручни рад, стр.113-125
 30. А. Тодић, Д. Чикара, Т. Тодић, Б. Пејовић, И. Чамагић, Истраживање утицаа ванадијума на структуру и затезну чврстоћу самокаљивих челика, II Међународни конгрес Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији, Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет Зворник, Република Српска, БиХ, Јахорина, 2011., стр. 1117-1124
 31. М. Перушић, Р. Челановић, З. Обреновић, Б. Пејовић, Р. Филиповић, Примјена XRD анализе у карактеризацији прашкастих материјла,Научни скуп Савремени материјали 2011., Академија наука и уметности Републике Српске, Бања Лука, стр.149-156.
 32. Б. Пејовић, М. Глигорић, А. Дошић, М. Јотановић, Утицај топлотног капацитета на ток промене стања полуидеалног гаса на примеру адијабате, II Инернационални скуп „Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији“, Технолошки факултет Зворник, Јахорина 2011. стр.732-740.
 33. В. Мићић, В. Дамјановић, М. Јотановић, Б. Пејовић, Р. Мацура, Утицај протока растварача на принос екстракције и састав екстраката жалфије, Академија наука и умјетности Републике Српске, научни скупови књига XX, одељење природно математичких и техничких наука Књига 17, Савремени материјали, Бања Лука 2012, стр. 259 – 266.
 34. В. Мићић, Б. Пејовић, Р. Мацура, В. Алексић, З. Петровић, В. Дамјановић, Утицај притиска екстрагенса на принос и састав екстраката жалфије, Академија наука и умјетности Републике Српске, научни скупови књига XX, одељење природно – математичких и техничких наука Књига 17, Савремени материјали, Бања Лука 2012, стр. 249 – 258.
 35. Б. Пејовић, В. Мићић, М. Томић, Г. Тадић, Р. Грујић, Рециклажа савремених амбалажних материјала, Академија наука и умјетности Републике Српске, научни скупови књига XX, одељење природно – математичких и техничких наука Књига 17, Савремени материјали, Бања Лука 2012, стр. 113 – 122.
 36. Б. Пејовић, Р. Грујић, В. Мићић, Г. Тадић, М. Перушић, Машински системи за ограничавање продукције отпадних материјала у циљу побољшања радне средине, Научно – стручна конференција са међународним учешћем ’’Заштита животне средине између науке и праксе – стање и перспективе’’, Зборник радова, Бања Лука, Република Српска, БиХ, 13. децембар 2013., стр. 511-519
 37. Б. Пејовић, Љ. Васиљевић, В. Мићић, М. Јотановић, М. Перушић, Корелација између стварног и средњег специфичног топлотног капацитета изведена применом аналитичке и графичке методе, Академија наука и умјетности Републике Српске, Научни скуп Савремени материјали, Зборник радова, Књига 19, Бања Лука, 2013, стр. 251 – 264.
 38. Б. Пејовић, Г. Тадић, М. Глигорић, В. Мићић, Одређивање каракристичних напона у цевима дебелих зидова применом графичке методе, III међународни конгрес „Инжењерство, екологија, материјали у процесној индустрији“, Технолошки факултет Зворник, Јахорина 2013, Република Српска, БиХ, стр.1017-1035.
 39. М. Перушић, Б. Пејовић, М. Глигорић, Р. Филиповић, З. Обреновић, Могућности примјене нових технологија и мјера енергетске ефикасности у Републици Српској, Међународни конгрес, Технолошки факултет Зворник, Република Српска, БиХ, Јахорина, 04.03.-06.2013., стр.418-423
 40. В. Мићић, Д. Мањенчић, В. Алексић, Б. Пејовић, Испитивање могућности примене математичког модела Наик-а за одређивање приноса укупног екстракта изопа при суперкритичној екстракцији, Академија наука и умјетности Републике Српске, Научни скуп Савремени материјали, Зборник радова, Књига 19, Бања Лука, 2013, стр. 245 – 250.
 41. Б. Пејовић, В. Мићић, Г. Тадић, М. Перушић, С. Павловић, Нови модел за одређивање промене ентропије полуидеалног гаса применом разломљене температурне функције,Научни скуп Савремени материјали 2014., Академија наука и уметности Републике Српске, Бања Лука, 201, стр.147-156.
 42. С. Павловић, Б. Пејовић, В. Мићић, М. Перушић, Г. Тадић, Графичко одређивање експонента политропе у карактеристичним дијаграмима, Научни скуп Савремени материјали 2014., Академија наука и уметности Републике Српске, Бања Лука, 2014., стр.177-184.
 43. В. Мићић, Љ. Мојовић, З. Петровић, Б. Пејовић, А. Ђукић-Вуковић, Одрживи приступ производње млечне киселине на дестилеријској џибри, Академија наука и умјетности Републике Српске, Научни скуп Савремени материјали, Зборник радова, Књига 22, Бања Лука 2014, стр. 189 - 204.
 44. A. Todić, D. Čikara, Pejović, T. Todić, V. Mićić, Influence of the vanadium content on the toughness and hardness of high – alloyed Cr-Mo steel, Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, Scientific conferences Book XXVIII department of natural mathematical and technical sciences Book 22, Contemporary materials, Banja Luka 2014, p.p. 251-260
 45. Б. Пејовић, М. Перушић, В. Мићић, Г. Тадић, С. Павловић, Д. Петковић, Решавање неких проблема из области топлотног капацитета применом нове корелације, IV међународни конгрес “Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији“, Технолошки фаултет Зворник, Република Српска, БиХ, Јахорина, 2015, стр. 242-258
 46. Б. Пејовић, С. Смиљанић, В.Мићић, Предлог за димензионисање кондензатора графичком методом, IV међународни конгрес „Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији“, Технолошки факултет Зворник, Република Српска, БиХ, Јахорина, 2015., стр. 149-167
 47. А. Дошић, Б. Пејовић, Савремени аспекти у технологији рециклаже металног отпада, IV међународни конгрес „Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији“,Технолошки факултет Зворник, Република Српска, БиХ, Јахорина, 2015., стр. 871-882
 48. С. Смиљанић, Б. Пејовић, В. Мићић, Црвени муљ као материјал за изградњу путева, IV међународни конгрес „Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији“,Технолошки факултет Зворник, Република Српска, БиХ, Јахорина, 2015., стр. 917-992
 49. С. Павловић, Б. Пејовић, А. Дошић, Одређивање карактеристичних термодинамичких величина идеалног гаса у Т-s дијаграму графичком методом, IV међународни конгрес „Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији“, Технолошки факултет Зворник, Република Српска, БиХ, Јахорина, 2015., стр. 610-621
 50. М. Перушић, Р. Грујић, Б. Пејовић, Д. Кешељ, Р. Филиповић, ISO 9001:2015 и одраз на постојеће стање система управљања квалитетом у окружењу, IV међународни конгрес „Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији“, Технолошки факултет Зворник, Република Српска, БиХ, Јахорина, 2015., стр. 204-208
 51. Pejović, S. Cvetković, V. Mićić, Prilog istraživanju funkcije hrapavosti kod elektrohemijske obrade, University of Zenica, Faculty of Mechanical Engineering, Bosnia and Herzegovina, Druga konferencija Održavanje 2012, p.p 13 – 16 Juni, 2012, Zenica, Bosna i Hercegovina
 52. М. Перушић, Б. Пејовић, З .Обреновић, Р. Филиповић, Изазови одрживог енергетског акционог плана,X Савјетовање хемичара, технолога и еколога Републике Српске, Бања Лука, 2013, стр.697-702, ISBN 978-99938-54-50-0, стручни рад.
 53. В. Мићић, Б. Пејовић, Р. Грујић, Б. Малиновић, Средства за хлађење и подмазивање у обради метала као флуидни индустријски отпад, Научно – стручна конференција са међународним учешћем ’’Заштита животне средине између науке и праксе – стање и перспективе’’, Зборник радова, Бања Лука, Република Српска, БиХ. 13. децембар 2013., стр. 135-146
 54. Pejović, S. Cvetković, P. Dakić, A. Todić, S. Pavlović, About a suitable model of kinematic analysis of complex machine tools transmitters, 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013., University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, Banja Luka, 2013., pp.257-268
 55. Vujadinović Dragan, Tehnološki fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Mićić Vladan, Tehnološki fakultet, Kostić Duško, Tehnološki fakultet, Cvjetinović Vesna, Tehnološki fakultet, Modeling and calculation of design parameters for a cooling chamber used in meat industry, VII International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry“ Jahorina, 2021, DOI: 10.7251/EEMEN2101102V
 56. Mićić Vladan, Tehnološki fakultet, Budinski-Simendić Jaroslava, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Pavličević Jelena, Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Perušić Mitar, Tehnološki fakultet, Kostić Duško, Tehnološki fakultet, Gumarstvo i proces razmene toplote konvekcijom kod ravne ploče, VIII International conference of social and technological development, Univerzitet PIM Banja Luka, Trebinje, 2019
 57. Perušić Mitar, Tehnološki fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Tadić Goran, Tehnološki fakultet, Mićić Vladan, Tehnološki fakultet, Obrenović Zoran, Fabrika glinice "Alumina" Zvornik, Damjanović Vladimir, Alumina Zvornik, Key changes and regional trends of iso 50001 requirements implementation, 6th International Congress on Engineering, Environment and Materials in Processing Industry, University of East Sarajevo, Faculty of Technology, East Sarajevo, 2019
 58. Došić Aleksandar, Tehnološki fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik FTN Mitrovica, Gligorić Miladin, Tehnološki fakultet, Pelemiš Svetlana, Tehnološki fakultet, Kostić Duško, Tehnološki fakultet, One of the possibilities using lagrange polynomials at experimental investigations in chemical engineering, VI International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry”, Tehnološki fakultet Zvornik, Jahorina, 2019
 59. Damjanović Vladimir , Alumina Zvornik, Obrenović Zoran, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Perušić Mitar, Tehnološki fakultet, Kostić Duško, Tehnološki fakultet, Balaban Dario, Tehnološki fakultet, Representation of complex thermomechanical systems in characteristic diagrams, VI International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry”, Faculty of Technology Zvornik, Jahorina, 2019
 60. Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Perušić Mitar, Tehnološki fakultet, Kostić Duško, Tehnološki fakultet , Damjanović Vladimir , Alumina Zvornik, Nova korelacija eksergije i maksimalnog zapreminskog rada sa primjenjenom termodinamičkom analizom, Savremeni materijali 2019, Tehnološki fakultet Banja Luka, Banja Luka, 2019
 61. Mićić Vladan, Tehnološki fakultet, Tanasić Ljiljana , Visoka poljoprivredna škola Šabac, Perušić Mitar, Tehnološki fakultet, Kojić Dejan, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Pavličević Jelena, Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Pejović Branko Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Vukić Nevena, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Proizvodna praksa i termodinamički problemi u pogonu za oblikovanje plastike, XII Savjetovanje Hemičara, Tehnologa i Ekologa Republike Srpske, Tehnološki fakultet Univerzitet u Banja Luci, Banja Luka, 2018, ISBN 978-99938-54-74-6
 62. Jović, B. Pejović, O. Aničić, M. Marsenić, FTN K.Mitrovica, Prilog analizi samopobudnih oscilacija kod prenosnika za pomoćno kretanje mašina alatki primenom nelinearne teorije, Third International Symposium on Corrosion of Materials and Environment, 2018
 63. Jović, B. Pejović, O. Aničić, FTN K.Mitrovica, Teorijsko istraživanje samopobudnih oscilacija nosača alata pri strugarskoj obradi primenom nelinearnog modela, Treći međunarodni simpozijum o koroziji i zaštiti materijala i životnoj sredini, 2018
 64. Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Smiljanić Slavko, Tehnološki fakultet, Gligorić Miladin, Tehnološki fakultet, Perušić Mitar, Tehnološki fakultet, Vujadinović Dragan, Tehnološki fakultet, Određivanje gubitka energije usled slabe izolacije kod rezervoara za vazduh metodom maksimalnog zapreminskog rada, Proceedings v International Congress „Engineering, Environment and Materials in Processing Industry“, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Zvornik, 2017, ISBN 978-99955-81-21-3
 65. Dakić Pantelija, Univerzitet u Banja Luci, Mašinski Fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Mićić Vladan, Tehnološki fakultet, Određivanje parametara obradljivosti kod karakterističnog primera u obradi metala deformisanjem na bazi razvoja funkcije u Taylorov red, IX međunarodni naučni skup Savremeni materijali 2017, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, 2017
 66. Došić Aleksandar, Tehnološki fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik FTN Mitrovica, Smiljanić Slavko, Tehnološki fakultet, Prijedlog određivanja relativne cijene komprimovanog vazduha u rezervoarima na bazi maksimalnog zapreminskog rada, V međunarodni kongres “Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji”, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Zvornik, 2017, ISBN: 978-99955-81-21-3
 67. Perušić Mitar, Tehnološki fakultet , Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Kešelj Dragana, Tehnološki fakultet, Obrenović Zoran, Fabrika glinice "Alumina" Zvornik , Filipović Radislav, Fabrika glinice "Alumina" Zvornik, Smiljanić Milenko, Tehnološki fakultet, Regionalni trendovi i stav ključnih strana u implementaciji zahtjeva standarda iso 9001:2015, Proceedings v International Congress „Engineering, Environment and Materials in Processing Industry“, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Zvornik, 2017, ISBN 978-99955-81-21-3
 68. Tadić Goran, Tehnološki fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Pavlović Stefan, Tehnološki fakultet, Rešavanje problema dimenzionisanja kondenzatora u termotehnici svođenjem na algebarsku jednačinu, V Međunarodni kongrs "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji", Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik, 2017, ISBN 978- 99955-81-21-3
 69. Smiljanić Slavko, Tehnološki fakultet, Ostojić Gordana , Fabrika glinice "Alumina" Zvornik, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Došić Aleksandar, Tehnološki fakultet, Određivanje tačke nultog naelektrisanja crvenog mulja, V međunarodni kongres “Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji”, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Zvornik, 2017, ISBN 978-99955-81-21-3
 70. Perušić Mitar, Tehnološki fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Pavlović Stefan, Tehnološki fakultet, Kešelj Dragana, Tehnološki fakultet, Filipović Radislav, Fabrika glinice "Alumina" Zvornik, Analitička greška kod izbora referentnog stanja u termodinamici idealnog gasa, Proceedings of XI conference of chemists, technologists and environmentalists of RS, Tehnološki fakultet Banja Luka, Univerzitet Banja Luka, Banja Luka, 2016, ISBN 978-99938-54- 67-8
 71. Pavlović Stefan, Tehnološki fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Mićić Vladan, Tehnološki fakultet, Perušić Mitar, Tehnološki fakultet, Tadić Goran, Tehnološki fakultet, Grafičko određivanje eksponenta politrope u karakterističnim dijagramima, VIII međunarodni naučni skup Savremeni materijali 2015, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, 2016
 72. Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica, Tadić Goran, Tehnološki fakultet, Perušić Mitar, Tehnološki fakultet, Tomić Milorad, Tehnološki fakultet, Pavlović Stefan, Tehnološki fakultet, Radić Mirko, Tehnološki fakulte Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Predlog za određivanje zapreminskog vremena kod cevnog reaktora grafičkom metodom, VIII međunarodni naučni skup Savremeni materijali 2015, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, 2016
 73. Mićić Vladan, Tehnološki fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN K.Mitrovica, Tomić Milorad, Tehnološki fakultet, Ristić Ivan, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Begić Sabina , Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Reciklaža plastičnog materijala i proizvodi od recikliranih plastičnih materijala, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Naučni skup Savremeni materijali, Zbornik radova, Knjiga 24, Banja Luka, 2015

Радови са домаћих конференција
 1. G. Tadić, V. Mićić, B. Pejović, M. Jotanović, A. Tolić, Correlation expression development for estimate stages number in extractor that is result non ideal flow phases for extraction system; 39th International October Conference on Mining and Metallurgy, Soko Banja, 2007., page 379-386.
 2. S. Cvetković, B. Pejović, Planing and development of production systems; 8th International Conference ``Research and Development in Mechanical Industry`` RADMI 2008, Užice, Serbia, page 430-435.
 3. B. Pejović, V. Mićić, M. Perušić, M. Tomić, About one mathematical model for calculated exertions at tools for treatment by boring; 8th International Conference``Research and Development in Mechanical Industry`` RaDMI 2008, Užice, Serbia, page 291-298.
 4. Б. Пејовић, М. Томић, М. Павловић, О неким методама за отклањање продуката корозије са метала у пракси; Научно стручни симпозијум X YUCORR (корозија, заштита материјала, животна средина), Тара, 2008. год., стр.251-254.
 5. Б. Пејовић, М. Томић, В. Мићић, П. Милановић, М. Павловић, Специфичности заваривања нерђајућих челика са аспекта корозионог деловања; Међународни научно-стручни симпозијум X YUCORR, област: Корозија и заштита материјала, Тара, мај 2009. год. стр.152-157.
 6. Б. Пејовић., М. Зељковић, Р. Гатало, Прилог одређивању снаге трења лежаја главног вретена машина алатки; V међународна научно-стручна конференција, Нови Сад, 1994. стр.525-528.
 7. Б. Пејовић, М. Зељковић, Р. Гатало, Анализа топлотних извора код склопа главног вретена машине алатке као подлога за анализу његовог термичког понашања; 25. Саветовање производног машинства Југославије, MF Београд, 1994.год.,стр.595-602.
 8. Б. Пејовић., М. Зељковић, Б. Милисављевић, Р. Гатало, Прилог одређивању степена стабилности завојних вретена машина алатки при напрезању на извијање; 21 ЈУПИТЕР конференција, MF Београд, 1995. год., стр. 345-350.
 9. Б. Пејовић, С. Цветковић, З. Васић, Анализа оптерећења и деформација при несиметричном оптерећењу код процеса обраде бушењем; 27.Саветовање производног машинства Југославије, Зборник апстраката;     Ниш, 1998.год., стр. 27.
 10. Б. Пејовић, С. Ђекић, С. Цветковић, О једној методи за одређивање углова резног алата у произвољном пресеку, применом векторске алгебре; 27. Саветовање производног машинства Југославије, Зборник апстраката; Ниш, 1998., стр.29.
 11. Б. Пејовић, С. Ђекић, С. Цветковић, Један предлог за проверавање корака при обради бушењем собзиром на укупно раднo оптерећење алата; 27. Саветовање производног машинства Југославије, Зборник апстраката; Ниш, 1998. год., стр.26.
 12. Б. Пејовић, С. Ђекић,  С. Цветковић, Одређивање функције интензитета хабања резних елемената алата графичком методом применом диференцијалне геометрије; 21. Симпозијум НУ; Роботи; ФТС; Зборник апстраката, Машински факултет Београд, 1998.год., стр. 25-26.
 13. Б. Пејовић, Г.Тадић, П. Дакић, Нови прилаз успостављању корелације између експонената у Тејлоровој једначини постојаности и регресионој функцији хабања алата с обзиром на њену применљивост; 31. ЈУПИТЕР конференција, Машински факултет Београд, 2005. стр.47-54.
 14. Б. Пејовић, С. Цветковић, П. Дакић, Одређивање корелације између карактеристичних параметара хабања на грудној и леђној површини алата при грубој стругарској обради, графоаналитичком методом; 30.Јубиларно саветовање производног машинства СЦГ са међународним учешћем, Врњачка Бања, 2005. стр.124-131.
 15. Б. Пејовић, С. Цветковић, Утврђивање регресионе функције хабања алата и температуре резања методом средњих вредности; 30. Јубиларно саветовање производног машинства СЦГ са међународним учешћем, Врњачка Бања, 200 стр.83-93.
 16. Б. Пејовић., П. Дакић, С. Цветковић, Прилог тачном одређивању грешке обраде услед еластичне деформације при уздужном стругању; VIII међународна конференција- флексибилне технологије, Нови Сад, 2003.год., стр.13-14.
 17. Б. Пејовић, С. Цветковић, О једној математричкој функцији погодној за моделирање процеса у трибологији резања; VII међународна конференција- флексибилне технологије, Нови Сад, 2000.год., стр.23-2
 18. Б. Пејовић, С. Цветковић, Прорачун грешке машинске обраде услед еластичне деформације при попречној обради обрадака класе дискова аналитичком методом; 2 ЈУПИТЕР конференција, Maшински факултет, Београд, 2001., стр. 395-398.
 19. Б. Пејовић, С. Цветковић, Једна могућност повећања техноекономских ефеката код наварених елемената при машинској обради; 28. ЈУПИТЕР конференција, МФ Београд, 2002. год., стр. 3.57- 3.6
 20. Б. Пејовић, С. Цветковић, Поставка и анализа новог модела за истраживање процеса периодичне стругарске обраде; 28. ЈУПИТЕР конференција, Машински факултет, Београд, 200, стр.3.63-3.66.
 21. Б. Пејовић, С. Цветковић, Примена графоаналитичких метода код упоредног истраживања функција постојаности периодичне и непрекидне стругарске обраде; 29. Саветовање производног машинства Југославије, Зборник апстраката, МФ Београд, 2002.год., стр. 88-89.
 22. Б. Пејовић, В. Мићић, П. Дакић, Анализа процеса унутрашњег стругања при обради са једним и два алата; IX Међународна научно-стручна конференција, мма 2006., флексибилне технологије, ФТН Нови Сад, 2006, стр.29-30.
 23. Б. Пејовић, В. Мићић, Ј. Станић, О једној методи за одређивање стандардне девијације узорка на основу процента обрадака изван толеранцијског поља; IX Међународна научно- стручна конференција, мма 2006, флексибилне технологије, ФТН Нови Сад, 2006, стр. 67-6
 24. М. Перушић, Б. Пејовић, В. Мићић, О једној могућности примене Лагрангеових полинома код експерименталног истраживања функција обрадљивости; 32. Јупитер конференција, Машински факултет у Београду, Златибор, 200, стр. 3.87-3.91.
 25. С. Цветковић, Б. Пејовић, Проблем одлучивања код избора бушилице; IX Међународна научно-стручна конференција, мма 2006., флексибилне технологије, ФТН Нови Сад, 2006, стр.45-46.
 26. С. Цветковић, Б. Пејовић, Стратегија управљања развојем предузећа; Саветовање производног машинства са међународним учешћем, Машински факултет, Крагујевац, 20, стр.647-650.
 27. Б. Пејовић, В. Мићић, М. Јотановић, М. Томић, Д. Новаковић, Примена штампарских форми без конвенционалног развијања; Четврти научно-стручни симпозијум ГРИД 2008, Факултет техничких наука, Нови Сад 2008., стр. 65-71.
 28. Б. Пејовић, В. Мићић, Т. Тодић, А. Тодић, Неке могућности примене Лангранжеових полинома код експерименталних истраживања функција хабања алата; XXXII Саветовање производног машинства са међународним учешћем, Факултет техничких наука Нови Сад, 2008. стр.77-80.
 29. Б. Пејовић, В. Мићић, С. Цветковић, Б. Ћирковић, Анализа утицаја кинематске шеме преносника машине алатке са аспекта еластичних деформација главног вретена и тачности обраде; XXXII Саветовање производног машинства са међународним учешћем, Факултет техничких наука Нови Сад, 2008. стр.385- 3
 30. М. Перушић, Е. Рамић, Б. Пејовић, Технолошки класери: од стратегије ка пројекту; XII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента, Златибор, маја 2008., стр.103-107.
 31. Pejović, P. Dakić, V. Mićić, Supplement for improvement existing model for calculating spirally fluted drill; 10th international scientific conference, mma 2009, October 9-10, Novi Sad, page 64-67.
 32. Б. Пејовић, А. Тодић, В. Мићић, Анализа динамичког оптерећења код преносника машина алатки у прелазном периоду; XXXII Саветовање производног машинства Србије са међународним учешћем, Машински факултет, Београд, јун 2009. стр.177-181.
 33. Б. Пејовић, А. Тодић, В. Мићић, Примена методе деформацијског рада код пројектовања носача алата при унутрашњем стругању дугачких обрадака; XXXIII Саветовање производног машинства Србије са међународним учешћем, Машински факултет, Београд, 200, стр.61-65.
 34. Pejović, V. Mićić, B. Ćirković, Investigation and comparison of static and dynamic load in the main machine tools spindle, 6th International symposium about forming and design in mechanical engineering KOD 2010, 29 – 30 September 2010, Palić, Serbia, 49 – 56.
 35. Б. Пејовић, М. Томић, Р. Шашић, В. Мићић, Проблем механички оптерећених елемената у корозионој средини, XII YUCORR International Conference, Сарадња истраживача различитих струка на подручју корозије, заштите материјала и животне средине, Тара, 18.05 – 21.05. 20, стр. 179-182
 36. Pejović, Lj. Lazić- Vulićević, C. Žepinić, Detemining and analysis of the characteristc moments axial ball-bearing, the 7th internatinal conference research and development of mechanical elements ans systems, IRMES, 2011., Zlatibor, Serbia, 2011., стр. 569-572
 37. A. Todic, D. Čikara, T. Todic, B. Pejovic, Cirkovic, I. Camagic, The effect of vanadium content on mechanical properties and structure of self-tempered steel X160CrMo12-1, 34th International conference on production engineering, Niš, Serbia, University of Niš, Faculty of Mechanical Enginnering, 28.- 30. September 2011., pp. 99-103
 38. Б. Пејовић, М. Томић, Д. Вујадиновић, Дифузиона метализација као поступак против корозивног дејства средине у процесној индустрији, XIII YUCORR, International conference, Tara, 2011, стр.476-483
 39. Б. Пејовић, В. Мићић, В. Дамјановић, М. Томић, Експериментална истраживања квалитета обрађене површине нерђајућих челика при електрохемијској стругарској обради, XIV YuCorr Међународна конференција Размена искустава у области корозије, заштите материјала и животне средине,17. – 20. април, 2012, Тара, Србија, Књига радова, стр. 380 – 388
 40. Lj. Lazić-Vulićević, B. Pejović, C. Žepinić, Analysis of gyroscopic effect of angle pedestal ball-bearing, II International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2012. (II ZS 2012), Zrenjanin, 2012, ISBN 978-86-7672- 184-9, page 172-179
 41. Б. Пејовић, В. Мићић, М. Глигорић, М. Томић, Г. Тадић, Нека искуства из праксе у вези конструисања са аспекта корозије у хемијској и процесној индустрији, 15 међународна конференција ’’Стециште науке и праксе у областима корозије, заштите материјала и животне средине’’, Књига радова, 17 – 20. Септембар, 2013, Тара, Србија, стр. 353-364
 42. Pejović, V. Mićić, M. Tomić, R. Radičević, J. Budinski – Simendić, Đ. Vojinović, Eksperimentalna ispitivanja dejstva korozije na dinamičku čvrstoću kod karakterističnih konstrukcionih čelika, XVI YUCORR –International Conference Meeting point of the science and practice in the fields of corrosion, materials and environmental protection May 27 – 30, 2014, Tara Mountain, Serbia, Proceedings, p.p 307 – 315
 43. Mićić, B. Pejović, M. Tomić, O nekim metodama za poboljšanje površinskih osobina elemenata od konstrukcionih materijala u hemijskoj i mašinskoj industriji, XVI Yucorr –International Conference Meeting point of the science and practice in the fields of corrosion, materials and environmental protection May 27 – 30, 2014, Tara Mountain, Serbia, Proceedings, p.p 156 – 169
 44. Ristić, B. Simendić, V. Teofilović, S. Cakić, R. Radičević, V. Mićić, B. Pejović, Novel polymer coatings based on waterborne polyurethane dispersions, XVI YUCORR –International Conference Meeting point of the science and practice in the fields of corrosion, materials and environmental protection May 27 – 30, 2014, Tara Mountain, Serbia, Proceedings, p.p 231 – 234
 45. В. Мићић, Б. Пејовић, М. Томић, Љ. Васиљевић, Развој еколошких процеса заснованих на коришћењу густо сабијених гасова, Други научно-стручни скуп ''Енергетска ефикасност'', Висока техничка школа струковних студија Београд, 12. децембар 2014, ISSN 2334-914X, SR-ID 202217996, стр. 236 – 242.
 46. Radić Mirko, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Kostić Duško, Tehnološki fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN Mitrovica , Jović Srđan, Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, Mićić Vladan, Tehnološki fakultet, Determination of thermal variables in a rectlinear sliding bearing based on a dissipation function, Agronomski fakultet Čačak, 2021, ISBN 978-86-87611-80-1
 47. A. Todić, M. Đorđević, V. Lazić, Arsić, B. Pejović, FTN K.Mitrovica, Ispitivanje promene čvrstoće u zavisnosti od količine ugljenika i vanadijuma kod viskokolegiranih Cr, Mo, V čelika, 38. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Tehnički fakultet Čačak, 2021
 48. S. Jović, Ž. Šarkoćević, D. Lazarević, B. Pejović, J. Dedić, FTN K.Mitrovica, Analysis of the efect temperature changes have on buckling of slender beams under stationary conditions, The 7th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Sremski Karlovci, 2019
 49. Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN K.Mitrovica, Smiljanić Slavko, Tehnološki fakultet, Gligorić Miladin, Tehnološki fakultet, Riđošić Marija, Tehnološki fakultet, Došić Aleksandar, Tehnološki fakultet, Rešavanje jednog složenog problema u oblasti hemijskog dejstva atmosfere na čelične proizvode grafičkom metodom, XIX YuCorr Međunarodna konferencija, Udruženje inženjera Srbije za korziju i zaštitu materijala, Beograd, 2017, ISBN 978-86-82343-25-7
 50. Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN K.Mitrovica, Gligorić Miladin, Tehnološki fakultet, Tomić Milorad, Tehnološki fakultet, Mićić Vladan, Tehnološki fakultet, Došić Aleksandar, Tehnološki fakultet , Jedan model za određivanje karakterističnih parametara kod spaljivanja medicinskog otpada, XVIII YuCorr, April 12 - 15, 2016, Tara, Srbija, str. 343-357, Tara, 2016
 51. Mićić Vladan, Tehnološki fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN K.Mitrovica, Tomić Milorad, Tehnološki fakultet, Pavlović Stefan, Tehnološki fakultet, Prilog eksperimentalnom istraživanju kod karakteristične abrazivne elektrohemijske obrade, XVIII YuCorr, Udruženje inženjera Srbije za koroziju i zaštitu materijala, Beograd , 2016, ISSN 978-86-82343-24-0
 52. Aničić O., Jović S., Pejović B., Savić Lj., Modeling and simulation cost-time profile of business green processes, XXIV International Conference, „Ecological Truth“, Vrnjačka Banja, 2016
 53. Mićić Vladan, Tehnološki fakultet, Tomić Milorad, Tehnološki fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN K.Mitrovica, Ilić Božo, Tehnički školski centar Zvornik, Biohydrogen as biofuels, Treći naučno-stručni skup Energetska efikasnost, Zbornik radova, Visoka tehnička škola strukovnih studija Beograd, Beograd, 2015, ISSN 2334-914X
 54. Mićić Vladan, Tehnološki fakultet, Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN K.Mitrovica, Tomić Milorad, Tehnološki fakultet, Neka iskustva iz oblasti reciklaže električnog i elektronskog otpada, Međunarodna konferencija XVII YuCorr, Tara, 2015
 55. Pejović Branko, Tehnološki fakultet Zvornik – FTN K.Mitrovica, Mićić Vladan, Tehnološki fakultet, Perušić Mitar, Tehnološki fakultet, Tomić Milorad, Tehnološki fakultet, Problematika savremenih mehaničkih reciklažnih tehnologija, Međunarodna konferencija, XVII YuCorr,Tara, 2015

Књиге и монографије
 1. ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА из Машина алатки И, Бранко Пејовић, Факултет техничких наука у Косовској Митровици, 2012. године, одлука ННВ ФТН у Косовској Митровици бр. 1425/3-7 од 23.12.2009. године
 2. МАШИНЕ АЛАТКЕ, Бранко Пејовић, 2013.год., одлука ННВ Факултета техничких наука у Косовској Митровици бр.1845/4-8 од 25.6.2013.год., ISBN 978-86-80893-55-6
 3. ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ОСНОВА МАШИНСТВА, Бранко Пејовић, 2011.год., одлука ННВ Технолошког факултета у Зворнику бр.1929/2010.МЈ/CV, ISBN  978-99955-625-8-8.
 4. ИНЖЕЊЕРСКА ТЕРМОДИНАМИКА- збирка задатака, Бранко Пејовић, Митар Перушић, 2012.год., одлука ННВ Технолошког факултета у Зворнику бр.1856/2012.,ISBN  978-99955-81-07-7
 5. ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ИНЖЕЊЕРСКОГ ЦРТАЊА, Бранко Пејовић, 2004. год., одлука ННВ Технолошког факултета у Зворнику бр.1929/2004.МЈ/CV, ISBN  978-99955-625-8-8.
 6. Vladan Mićić, Branko Pejović, Milorad Tomić, Stefan Pavlović, RAZMENJIVAČI TOPLOTE – inženjerski aspekti, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik, 2017
 7. Монографија, Бранко Пејовић ПЕРИОДИЧНА СТРУГАРСКА ОБРАДА, 2008.год., Одлука ННВ Технолошког факултета у Зворнику бр 246-2/2007. од 30.03.2007.

Поглавља у књизи

 1. Branko Pejović, Vladan Mićić, Radoslav Grujić, Combustion process as a source of air pollution, Poglavlje u monografiji Sustainable technologies and chemical engineering, Book 4 (Editors: Midhat Jašić, Mustafa Burgić, Elvis Ahmetović), University of Novi Sad, Faculty of Technology, ISBN 978-86- 6253-014-1
 2. Milorad Tomić,  Vladan  Mićić,  Branko  Pejović,  Zero  emission  concept  of mass and energy in chemical industry, Poglavlje u monografiji Sustainable technologies and chemical engineering, Book 4  (Editors:  Midhat  Jašić, Mustafa Burgić, Elvis Ahmetović), University of Novi Sad, Faculty of Technology, ISBN 978-86-6253-014-1
 3. Milovan Jotanović, Vladan Mićić, Goran Tadić, Branko Pejović, Sustainable design and manufacture, Poglavlje u monografiji Sustainable technologies and chemical engineering, Book 4 (Editors: Midhat Jašić, Mustafa Burgić, Elvis Ahmetović), University of Novi Sad, Faculty of Technology, ISBN 978-86- 6253-014-1
 4. Milovan Jotanović, Vladan Mićić, Branko Pejović, Pollution prevention in chemical industry, Poglavlje u monografiji Sustainable technologies and chemical engineering, Book 4 (Editors: Midhat Jašić, Mustafa Burgić, Elvis Ahmetović), University of Novi Sad, Faculty of Technology, ISBN 978-86- 6253-014-1

Лиценца

 1. Бранко Пејовић, израда техничке документације, машинска фаза-металне конструкције у грађевинарству и надзор над извођењем ових радова. Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске,: Бр. пр. 01-361-550/04

Национални пројекти
 1. Координатор на на научно-истраживачком пројекту: “Побољшање конвенционалне технологије репродукционог процеса развоја штампарских форми у графичкој индустрији без примене хемијских супстанци” (Бр. уг. 06/6-030/3-65-1/08 ) Пројекат је финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске 2008. године и реализован је 2009.год. са сарадницима са Технолошког факултета у Зворнику и Факултета техничких наука у Новом Саду.
 2. Кординатор на научно-истраживачком пројекту: ''Биоразградиви материјали у изради амбалаже'' (Бр. уг. 06/0-020/961-143/08) Пројекат је финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске, 2008. године и реализован је 2009.год. са сарадницима са Технолошког факултета из Зворника и Факултета техничких наука у Новом Саду.
 3. Кординатор на научно-истраживачком пројекту: ''Истраживање у развоју и пласману амбалаже и амбалажних материјала на подручју Републике Српске и окружења'' ( Бр. уг. 19/6-030/3-1-158-1/09 ) Пројекат је финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске 2009.год.
 4. Кординатор на научно-истраживачком пројекту: Нови приступ оптималном пројектовању карактеристичне групе цевних размењивача топлоте са аспекта техноекономије ( Бр. уг. 19/6-030/3-2-54-1/13) Пројекат је финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске 2013.год.
 5. Кординатор на научно-истраживачком пројекту: Одређивање оптималних параметара аутоматске сепарације металног отпада Пројекат ће се финансирати од стране Министарства науке и технологије Републике Српске 2015.год. (Пројекат у раду) (уговор број 19/6-030/3-2-52-1/13)
 6. Сарадник на научно-истраживачком пројекту : ''Математичко моделирање и истраживање статичких и динамичких карактеристика носећих структура машина алатки'', координатор проф. др Богдан Ћирковић (Бр. уг. 451-03-516/2006-01 ) Пројекат је финансирало Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије 2006.год. и рађен је са сарадницима са Факултета техничких наука у Косовској Митровици.
 7. Сарадник на научно-истраживачком пројекту: ''Побољшање постојеће технологије производње сирове гуме за протектирање'' ( Бр. уг. 19/6-030/3-1-143-1/09 ), координатор проф. др Горан Тадић Пројекат је финансирало Министарство за науку и технологију Републике Српске 2009. год. и реализован је 2010. год.
 8. Сарадник на научно-истраживачком пројекту : ''Добијање прахова метала погодних за израду електрода за гориве спрегове, батерије и хемијске сензоре'' ( Бр. уг. 19/6-020/961-59/09 ), координатор проф. др Миомир Павловић. Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Републике Српске и реализован је 2010. год.
 9. Сарадник на научно-истраживачком пројекту: ''Развој технологије електрохемијског добијања заштитних превлака Zn-Mn легуре'' ( Бр. уг. 19/6-030/3-1-144-1/09 ), координатор проф. др Милорад Томић Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Републике Српске и реализован је 2010 год.
 10. Сарадник на научно-истраживачком пројекту: Утицај режима електролизе на добијање прахова метала, координатор проф. др Милорад Томић (уговор број 19/6-030/3-2-43-1/09) Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Републике Српске и реализован је 2010 год.
 11. Сарадник на научно-истраживачком пројекту: Добијање прахова сребра константним и програмираним струјно-напонским режимима електролизе, координатор проф. др Милорад Томић (уговор број 19/6-030/3-2-49-1/13) Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Републике Српске и реализован је 2010 год.
 12. Сарадник на научно-истраживачком пројекту: Утицај реконструкције постројења за де-минерализацију и де-карбонизацију воде у ТЕ Угљевик на животну средину, координатор проф. др Јован Ђуковић (уговор број 19/6-030/3-2-47-1/15) Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Републике Српске и реализован је 2010 год.
 13. Сарадник на научно-истраживачком пројекту: Студија изводљивости примене савремених технолошких поступака и рециклирања мобилних телефона, координатор проф. др Митар Перушић (уговор број 19/6-030/3-2-54-1/13) Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Републике Српске и реализован је 2010 год.
 14. Сарадник на научно-истраживачком пројекту: Производња и употреба гибса из процеса одсумпоравања димних гасова у термоелектрани Угљевик, координатор проф. др Јован Ђуковић (уговор број 19/6-030/3-2-41-1/10) Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Републике Српске и реализован је 2011 год.
 15. Сарадник на научно-истраживачком пројекту: Побољшање постојеће технологије добијања сјајних превлака бакра електрохемијским путем, координатор проф. др Милорад Томић (уговор број 19/6-030/3-2-56-1/10) Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Републике Српске и реализован је 2011. год.
 16. Сарадник на научно-истраживачком пројекту: Електрохемијско таложење прахова Ni- Cо и прахова легура система Ni- Cо, координатор проф. др Милорад Томић (уговор број 19/6-030/3-2-48-1/10) Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Републике Српске и реализован је 2011 год.
 17. Сарадник на научно-истраживачком пројекту: Нови технолошки поступци код термичке обраде (стерилизације) и смрзавања меса пужа, координатор проф. др Радослав Грујић(уговор број 19/6-030/3-2-62-1/11) Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Републике Српске и реализован је 2012 год.
 18. Сарадник на научно-истраживачком пројекту: Добијање прахова метала погодних за израду електрода за гориве спрегове, батерије и хемијске сензоре, координатор  проф. др Милорад Томић (уговор број 19/6-030/3-2-32-1/11) Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Републике Српске и реализован је 2012 год.
 19. Сарадник на научно-истраживачком пројекту Антиоксидативна активност екстраката одабраних ароматичних билјака, координатор проф. др Владан Мићић (уговор број 19/6-030/3-2-52-1/11)Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Републике Српске и реализован је 2012. год .
 20. Сарадник на научно-истраживачком пројекту Кориштење дестилеријске џибре за производњу млечне киселине и пробиотика, координатор проф. др Владан Мићић (уговор број 19/6-030/3-2-52-1/13) Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Републике Српске и реализован је 2010 год.
 21. Сарадник на научно-истраживачком пројекту Преглед могућности утилизације црвеног муља, координатор проф. др Славко Смиљанић, (уговор број 19/6-030/3-2-64-1/12) Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Републике Српске и реализован је 2013 год.

Међународни пројекти