Студије Инжењерство заштите животне средине 2014. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, основне четворогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.6.3.ОЗ.1 Енглески језик 1 1.семестар изборни
1.4.4.ОЗ Животна средина и загађење 1.семестар обавезни
1.2.7.ОЗ Математика 1 1.семестар обавезни
1.1.7.ОЗ Општа хемија 1.семестар обавезни
1.5.4.ОЗ Основи примене рачунара 1 1.семестар обавезни
1.6.3.ОЗ.2 Руски језик 1 1.семестар изборни
1.3.5.ОЗ Физика 1.семестар обавезни
2.4.4.ОЗ Екогеологија 2.семестар обавезни
2.6.3.ОЗ.1 Енглески језик 2 2.семестар изборни
2.5.4.ОЗ.2 Информациона писменост 2.семестар изборни
2.2.7.ОЗ Математика 2 2.семестар обавезни
2.1.7.ОЗ Неорганска хемија 2.семестар обавезни
2.5.4.ОЗ.1 Основи примене рачунара 2 2.семестар изборни
2.3.5.ОЗ Основи система заштите 2.семестар обавезни
2.6.3.ОЗ.2 Руски језик 2 2.семестар изборни
3.2.6.ОЗ.И Аналитичка хемија 3.семестар обавезни
3.6.4.ОЗ.И.3 Бука и вибрације 3.семестар изборни
3.4.5.ОЗ.И Електротехника са електроником 3.семестар обавезни
3.6.4.ОЗ.И.2 Извори загађења у рударству 3.семестар изборни
3.1.5.ОЗ.И Органска хемија 1 3.семестар обавезни
3.5.5.ОЗ.И Термодинамика 3.семестар обавезни
3.6.4.ОЗ.И.4 Улога и значај превенције у смањењу ризика 3.семестар изборни
3.3.5.ОЗ.И Физичка хемија 1 3.семестар обавезни
3.6.4.ОЗ.И.1 Хемијско инжењерска лабораторија 3.семестар изборни
4.6.5.ОЗ.И.3 Биохемија 4.семестар изборни
4.3.4.ОЗ.И Заштита подземних вода 4.семестар обавезни
4.6.5.ОЗ.И.2 Извори загађења у технологији 4.семестар изборни
4.1.3.ОЗ.И Инжењерска економија 4.семестар обавезни
4.5.5.ОЗ.И Инструменталне методе 4.семестар обавезни
4.4.5.ОЗ.И Микробиологија 4.семестар обавезни
4.6.5.ОЗ.И.1 Мониторинг животне средине 4.семестар изборни
4.2.6.ОЗ.И Одрживи развој 4.семестар обавезни
4.6.5.ОЗ.И.4 Пожари и експлозије 4.семестар изборни
4.7.2.ОЗ.И Стручна пракса 4.семестар обавезни
5.2.7.ОЗ.И.1 Колоидна хемија 5.семестар изборни
5.4.6.ОЗ.И Материјали 5.семестар обавезни
5.3.5.ОЗ.И.1 Материјални и енергетски биланс 5.семестар изборни
5.5.6.ОЗ.И Механичке операције 5.семестар обавезни
5.2.7.ОЗ.И.2 Одрживо коришћење природних ресурса 5.семестар изборни
5.3.5.ОЗ.И.2 Основи биопроцесног инжењерства 5.семестар изборни
5.1.6.ОЗ.И Технологија прераде и одлагања чврстог отпада 5.семестар обавезни
5.3.5.ОЗ.И.3 Управљање водним ресурсом 5.семестар изборни
6.3.6.ОЗ.И.1 Екоклиматологија 6.семестар изборни
6.5.6.ОЗ.И Екотоксикологија 6.семестар обавезни
6.3.6.ОЗ.И.2 Загађујуће неорганске материје 6.семестар изборни
6.2.6.ОЗ.И.2 Заштита при минирању 6.семестар изборни
6.3.6.ОЗ.И.3 Зрашење и заштита животне средине 6.семестар изборни
6.4.6.ОЗ.И.1 Извори загађења у металургији 6.семестар изборни
6.4.6.ОЗ.И.3 Индустријска екологија 6.семестар изборни
6.2.6.ОЗ.И.3 Индустријска микробиологија 6.семестар изборни
6.4.6.ОЗ.И.2 Индустријске и комуналне депоније 6.семестар изборни
6.3.6.ОЗ.И.4 Катастaр загађивача 6.семестар изборни
6.1.6.ОЗ.И Операције преноса топлоте и масе 6.семестар обавезни
6.2.6.ОЗ.И.1 Основи пројектовања 6.семестар изборни
6.4.6.ОЗ.И.4 Поузданост и безбедност система 6.семестар изборни
6.2.6.ОЗ.И.4 Технички системи заштите 6.семестар изборни
7.5.5.ОЗ.И.4 Геохемија и заштита 7.семестар изборни
7.6.5.ОЗ.И.3 Заштитне превлаке 7.семестар изборни
7.6.5.ОЗ.И.2 Међупродукти 7.семестар изборни
7.1.5.ОЗ.И Методе анализе загађујућих материја 7.семестар обавезни
7.4.4.ОЗ.И.1 Напредне технике у пречишћавању отпадних вода 7.семестар обавезни
7.3.6.ОЗ.И Органске загађујуће материје 7.семестар обавезни
7.4.4.ОЗ.И Пречишћавање отпадних вода 7.семестар обавезни
7.6.5.ОЗ.И.1 Примењена информатика ИЗЖС 7.семестар изборни
7.5.5.ОЗ.И.3 Пројектовање процеса у хемијској индустрији 7.семестар изборни
7.5.5.ОЗ.И.1 Процена утицаја технолошких постројења на животну средину 7.семестар изборни
7.2.5.ОЗ Ризик од експлозивних и опасних материја 7.семестар обавезни
7.5.5.ОЗ.И.2 Стабилност и санација косина 7.семестар изборни
7.6.5.ОЗ.И.4 Хроматографија 7.семестар изборни
8.4.4.ОЗ.И.1 Безбедност и заштита на раду са опремом за рад 8.семестар изборни
8.4.4.ОЗ.И.5 Виши курс припреме воде за пиће 8.семестар изборни
8.4.4.ОЗ.И.2 Енергетика процесне индустрије 8.семестар изборни
8.6.5.ОЗ Завршни рад 8.семестар обавезни
8.4.4.ОЗ.И.3 Корозија и заштита 8.семестар изборни
8.3.6.ОЗ.И Пречишћавање отпадних гасова 8.семестар обавезни
8.2.5.ОЗ.И Рекултивација деградираних површина и одлагалишта 8.семестар обавезни
8.1.5.ОЗ.И Рециклажа 8.семестар обавезни
8.5.5.ОЗ Системи заштите у рударству 8.семестар обавезни
8.4.4.ОЗ.И.4 Хемијски параметри животне и радне средине 8.семестар изборни