Study Environmental Engineering 2014. Environmental Engineering and Safety at Work, basic four-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.7.ОЗ Општа хемија 1.semester Compulsory
1.2.7.ОЗ Математика 1 1.semester Compulsory
1.3.5.ОЗ Физика 1.semester Compulsory
1.4.4.ОЗ Животна средина и загађење 1.semester Compulsory
1.5.4.ОЗ Основи примене рачунара 1 1.semester Compulsory
1.6.3.ОЗ.1 Енглески језик 1 1.semester Elective
1.6.3.ОЗ.2 Руски језик 1 1.semester Elective
2.1.7.ОЗ Неорганска хемија 2.semester Compulsory
2.2.7.ОЗ Математика 2 2.semester Compulsory
2.3.5.ОЗ Основи система заштите 2.semester Compulsory
2.4.4.ОЗ Екогеологија 2.semester Compulsory
2.5.4.ОЗ.1 Основи примене рачунара 2 2.semester Elective
2.5.4.ОЗ.2 Infrormation literacy 2.semester Elective
2.6.3.ОЗ.1 Енглески језик 2 2.semester Elective
2.6.3.ОЗ.2 Руски језик 2 2.semester Elective
3.1.5.ОЗ.И Органска хемија 1 3.semester Compulsory
3.2.6.ОЗ.И Аналитичка хемија 3.semester Compulsory
3.3.5.ОЗ.И Физичка хемија 1 3.semester Compulsory
3.5.5.ОЗ.И Термодинамика 3.semester Compulsory
3.4.5.ОЗ.И Електротехника са електроником 3.semester Compulsory
3.6.4.ОЗ.И.1 Хемијско инжењерска лабораторија 3.semester Elective
3.6.4.ОЗ.И.2 Извори загађења у рударству 3.semester Elective
3.6.4.ОЗ.И.3 Бука и вибрације 3.semester Elective
3.6.4.ОЗ.И.4 Улога и значај превенције у смањењу ризика 3.semester Elective
4.1.3.ОЗ.И Инжењерска економија 4.semester Compulsory
4.2.6.ОЗ.И Одрживи развој 4.semester Compulsory
4.3.4.ОЗ.И Заштита подземних вода 4.semester Compulsory
4.4.5.ОЗ.И Микробиологија 4.semester Compulsory
4.5.5.ОЗ.И Инструменталне методе 4.semester Compulsory
4.6.5.ОЗ.И.1 Мониторинг животне средине 4.semester Elective
4.6.5.ОЗ.И.2 Извори загађења у технологији 4.semester Elective
4.6.5.ОЗ.И.3 Биохемија 4.semester Elective
4.6.5.ОЗ.И.4 Пожари и експлозије 4.semester Elective
4.7.2.ОЗ.И Student's Internship 4.semester Compulsory
5.1.6.ОЗ.И Технологија прераде и одлагања чврстог отпада 5.semester Compulsory
5.2.7.ОЗ.И.1 Колоидна хемија 5.semester Elective
5.2.7.ОЗ.И.2 Одрживо коришћење природних ресурса 5.semester Elective
5.3.5.ОЗ.И.1 Материјални и енергетски биланс 5.semester Elective
5.3.5.ОЗ.И.2 Основи биопроцесног инжењерства 5.semester Elective
5.3.5.ОЗ.И.3 Управљање водним ресурсом 5.semester Elective
5.4.6.ОЗ.И Материјали 5.semester Compulsory
5.5.6.ОЗ.И Механичке операције 5.semester Compulsory
6.1.6.ОЗ.И Операције преноса топлоте и масе 6.semester Compulsory
6.5.6.ОЗ.И Екотоксикологија 6.semester Compulsory
6.2.6.ОЗ.И.1 Основи пројектовања 6.semester Elective
6.2.6.ОЗ.И.2 Заштита при минирању 6.semester Elective
6.2.6.ОЗ.И.3 Индустријска микробиологија 6.semester Elective
6.2.6.ОЗ.И.4 Технички системи заштите 6.semester Elective
6.3.6.ОЗ.И.1 Екоклиматологија 6.semester Elective
6.3.6.ОЗ.И.2 Загађујуће неорганске материје 6.semester Elective
6.3.6.ОЗ.И.3 Зрашење и заштита животне средине 6.semester Elective
6.3.6.ОЗ.И.4 Катастaр загађивача 6.semester Elective
6.4.6.ОЗ.И.1 Извори загађења у металургији 6.semester Elective
6.4.6.ОЗ.И.2 Индустријске и комуналне депоније 6.semester Elective
6.4.6.ОЗ.И.3 Индустријска екологија 6.semester Elective
6.4.6.ОЗ.И.4 Поузданост и безбедност система 6.semester Elective
7.1.5.ОЗ.И Методе анализе загађујућих материја 7.semester Compulsory
7.2.5.ОЗ Ризик од експлозивних и опасних материја 7.semester Compulsory
7.3.6.ОЗ.И Органске загађујуће материје 7.semester Compulsory
7.4.4.ОЗ.И Пречишћавање отпадних вода 7.semester Compulsory
7.5.5.ОЗ.И.1 Процена утицаја технолошких постројења на животну средину 7.semester Elective
7.5.5.ОЗ.И.2 Стабилност и санација косина 7.semester Elective
7.5.5.ОЗ.И.3 Пројектовање процеса у хемијској индустрији 7.semester Elective
7.5.5.ОЗ.И.4 Геохемија и заштита 7.semester Elective
7.6.5.ОЗ.И.1 Примењена информатика ИЗЖС 7.semester Elective
7.6.5.ОЗ.И.2 Међупродукти 7.semester Elective
7.6.5.ОЗ.И.3 Заштитне превлаке 7.semester Elective
7.6.5.ОЗ.И.4 Хроматографија 7.semester Elective
8.4.4.ОЗ.И.1 Безбедност и заштита на раду са опремом за рад 8.semester Elective
8.4.4.ОЗ.И.2 Енергетика процесне индустрије 8.semester Elective
8.4.4.ОЗ.И.3 Корозија и заштита 8.semester Elective
8.4.4.ОЗ.И.4 Хемијски параметри животне и радне средине 8.semester Elective
8.4.4.ОЗ.И.5 Виши курс припреме воде за пиће 8.semester Elective
8.1.5.ОЗ.И Рециклажа 8.semester Compulsory
8.2.5.ОЗ.И Рекултивација деградираних површина и одлагалишта 8.semester Compulsory
8.3.6.ОЗ.И Пречишћавање отпадних гасова 8.semester Compulsory
8.5.5.ОЗ Системи заштите у рударству 8.semester Compulsory
8.6.5.ОЗ Завршни рад 8.semester Compulsory