Study Environmental Engineering 2014. Environmental Engineering and Safety at Work, master one-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.1.5.МЗ.И Чисте технологије 1.semester Compulsory
1.2.5.МЗ.И Предузетништво 1.semester Compulsory
1.3.5.МЗ.И.1 Методе научно истраживачког рада 1.semester Elective
1.3.5.МЗ.И.2 Извори загађења у хемијској индустрији 1.semester Elective
1.3.5.МЗ.И.3 Узорковање и припрема узорака за анализу 1.semester Elective
1.3.5.МЗ.И.4 Теорија система ризика 1.semester Elective
1.4.5.МЗ.И.1 Управљање опасним отпадом 1.semester Elective
1.4.5.МЗ.И.2 Карактеризација материјала 1.semester Elective
1.4.5.МЗ.И.3 Обновљиви извори енергије 1.semester Elective
1.4.5.МЗ.И.4 Управљање радиоактивним отпадом 1.semester Elective
1.4.5.МЗ.И.5 Ванредне ситуације 1.semester Elective
1.5.5.МЗ.И.1 Контрола квалитета прехрамбених производа 1.semester Elective
1.5.5.МЗ.И.2 Управљање квалитетом 1.semester Elective
1.5.5.МЗ.И.3 Закон регулатива у заштити животне средине 1.semester Elective
1.5.5.МЗ.И.4 Моделовање атмосферске дисперзије 1.semester Elective
1.6.5.МЗ.И Анализа трагова загађујућих материја 1.semester Compulsory
2.1.5.МЗ.И Методологија израде студије изводљивости 2.semester Compulsory
2.2.10.МЗ.И Студијски истраживачки рад 2.semester Compulsory
2.3.15.МЗ.И Дипломски рад 2.semester Compulsory